Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Mediation

Reactie

Naam Provincie Zuid-Holland (mr. E.M. Eveleens)
Plaats Den Haag
Datum 22 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
In het voorstel van de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht is te lezen dat mediation in de bezwaarfase aan belanghebbenden kan worden aangeboden op basis van een mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 424a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en onder leiding van een registermediator.

Evenals diverse andere decentrale overheden is bureau K & C , afdeling FJZ, bij de provincie Zuid-Holland gewend om informele bemiddelingsgesprekken te houden naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften. Deze gesprekken vinden plaats onder leiding van daartoe opgeleide, onafhankelijke bemiddelaars, die afhankelijk van de situatie wel spelregels hanteren, maar geen mediationovereenkomst afsluiten, zoals nu voorgesteld in het BW.

Wat betekent het wetsvoorstel voor dit soort gesprekken? Zijn deze gesprekken straks nog toelaatbaar? De vrees bestaat dat de informele aanpak met deze "kwaliteitsslag" dreigt onder te sneeuwen. Als informele gesprekken mogelijk blijven, is er dan geen sprake van een doublure (overkill), als belanghebbenden daarna nog om mediation kunnen vragen? Kan om reden dat een informeel gesprek is gevoerd worden afgezien van mediation? Blijft opschorting bij informele gesprekken nog mogelijk?
Kortom verduidelijking van de relatie tussen informele gesprekken en mediation in het wetsvoorstel is gewenst.

Verder valt op dat onderhavig wetsvoorstel geen inzicht geeft in de financiële consequenties die de introductie van mediation met registermediators ongetwijfeld met zich brengt. Ook op dit punt is verduidelijking gewenst.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht