Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel mededinging en duurzame ontwikkeling

Deze beleidsregel gaat over de toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet door de Autoriteit Consument en Markt op mededingingsbeperkende afspraken die zijn gemaakt met het doel duurzame ontwikkeling te bevorderen. Om te beoordelen of een duurzaamheidsafspraak onder de vrijstelling op het kartelverbod valt, worden per onderscheiden voorwaarde van artikel 6, derde lid, de voor duurzame ontwikkeling kenmerkende aspecten benoemd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2013
Einddatum consultatie 09-09-2013
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De voorgestelde beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de Autoriteit Consument en Markt bij de toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet het belang van de bescherming van milieu, ecologie, dierenwelzijn en volksgezondheid in haar afweging dient te betrekken. Tevens biedt deze beleidsregel ondernemers duidelijkheid over welke voor duurzame ontwikkeling specifieke aspecten de toezichthouder meeweegt bij haar beoordeling van een mededingingsbeperkende afspraak.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

-ondernemingen die (willen) samenwerken met het doel om duurzame ontwikkeling te bevorderen;
-de Autoriteit Consument en Markt.

Verwachte effecten van de regeling

Het beoogde effect is dat de ruimte die het mededingingsrecht biedt om duurzaamheidsafspraken te maken beter wordt benut en biedt het meer duidelijkheid over de beoordeling hiervan door de Autoriteit Consument en Markt. Ook biedt de beleidsregel aan ondernemingen, die samenwerken met het doel om duurzame ontwikkeling te bevorderen, handvatten door de verschillende voor duurzame ontwikkeling kenmerkende aspecten te benoemen waar rekening mee moet worden gehouden in deze beoordeling. Ondernemingen moeten zelf nagaan (op grond van artikel 6, vierde lid, van de Mededingingswet) of hun gedrag de concurrentie beïnvloedt en, als dat het geval is, of de afspraak mogelijk onder de uitzonderingsvoorwaarden van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet valt en hiermee toch is toegestaan.

Doel van de consultatie

Informeren van belangstellenden over de voorgestelde beleidsregel en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De beleidsregel en de daarbij behorende toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht