Beleidsregel maximumtemperatuur diertransport

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Ermelo
Datum 2 januari 2024

Vraag1

Wilt u reageren op de beleidsregel maximumtemperatuur diertransport? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Reactie KNHS
De paardensector gaat er van uit dat de beleidsregel niet zo ver zal gaan dat (gezelschaps)dieren als paarden, honden en katten bij een temperatuur tussen de 30 en 35 graden helemaal niet meer vervoerd zouden mogen worden. De KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) wil hierbij graag aangeven dat op dit moment het welzijn van paarden al voldoende gewaarborgd is in de officiële regelgeving van de overheid en nader is uitgewerkt in de Gids voor Goede Praktijken (https://sectorraadpaarden.nl/wp-content/uploads/2022/05/Gids-voor-Goede-Praktijken-versie-2.0-15-mei-2019-definitief.pdf) en het Protocol Extreme Weersomstandigheden voor Paarden ( https://sectorraadpaarden.nl/wp-content/uploads/2023/10/Protocol-extreme-temperaturen-voor-paarden-versie-3-9-2023_Def.pdf).

Daar waar bij het transport van paarden geen sprake is van economische bedrijvigheid speelt de aangepaste beleidsregel (verlaging van de buitentemperatuur waarbij vervoerd mag worden), voor zover wij nu begrijpen, geen rol. Bevestiging / toelichting van deze aanname is wel belangrijk.
Daarbij is het welzijn van deze paarden voldoende gegarandeerd door het feit dat:
- het hier om paarden gaat waarvan de houder het welzijn van zijn paard heel belangrijk vindt
- deze paarden doorgaans over korte afstanden, alleen of met twee, worden vervoerd (voor les, voor diergeneeskundige zorg, voor hoefverzorging, voor wedstrijden et cetera)
- deze paarden vervoer gewend zijn en er doorgaans helemaal geen sprake is van stress

Hierbij vragen wij uw speciale aandacht voor de impact die de voorgenomen beleidsregel (temperatuurverlaging transport) kan hebben op het vervoer in het kader van de (inter)nationale paardensport.

Vraag2

Wat is volgens u het te verwachten effect van de beleidsregel maximumtemperatuur diertransport?
Reactie KNHS
Voor paarden is dit een gecompliceerd vraagstuk waar het rapport van de EFSA (voor paarden gebaseerd op beperkt onderzoek) grote consequenties zou kunnen hebben met negatieve gevolgen voor het welzijn van paarden.
Zeer strakke invulling van de nieuwe beleidsregel maximumtemperatuur kan leiden tot grote veranderingen, zeker als deze beleidsregel toch ook zou gaan gelden voor niet-economische bedrijvigheid of deze beleidsregel in onze buurlanden voor paarden ruimer zouden worden geïnterpreteerd.

Vraag3

Welke alternatieven zijn er volgens u?
Reactie KNHS
Het welzijn van paarden heeft in de Nederlandse paardenhouderij, en zeker binnen de KNHS, de hoogste prioriteit en is goed gewaarborgd. Met toepassing van de huidige regelgeving is de thans bestaande maximale temperatuur op verantwoorde wijze een goede grens en dit kan naar het oordeel van KNHS zo blijven voor paarden. Een nieuwe beleidsregel waarin een temperatuur is opgenomen van 30 graden voor alle diersoorten wijkt af van de huidige regels en praktijk voor paarden/gezelschapsdieren en doet geen recht aan de mogelijkheden die er zijn om paarden wel verantwoord te kunnen vervoeren.
Als de nieuwe beleidsregel te breed wordt ingezet zal dit nadelige gevolgen hebben voor de paardensport. De KNHS is van mening dat er sprake moet zijn van maatwerk en het behouden van het bestaande systeem van zelfregulering van de paardensector.
Voor wat betreft controle en handhaving kan aan een systeem van steekproefsgewijze controle worden gedacht.

De KNHS is uiteraard gaarne bereid om hetgeen in deze reactie is gesteld toe te lichten in een persoonlijk gesprek en verzoeken u ons daartoe in de gelegenheid te stellen.

Bijlage