Aanpassing maximum tarieven taxi 2017

Jaarlijks vindt er een indexering plaats van de maximumtarieven voor taxivervoer. Hiervoor wordt sinds 2013 gebruik gemaakt van de samengestelde OV-index. Recentelijk is de tariefstructuur in de taxisector geëvalueerd. De Tweede Kamer is hierover per brief van 16 juni 2016 geïnformeerd. Bij deze evaluatie merkten de onderzoekers op dat het OV inmiddels de Landelijke Tarievenindex (LTI) gebruikt. Bij de evaluatie werd dan ook geadviseerd de methode van indexatie te heroverwegen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-11-2016
Einddatum consultatie 18-11-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het per 1 januari 2017 hanteren van de LTI-index wordt hieraan gevolg gegeven. Deze index is marktrelevant en kent een onafhankelijke loonvoet.
De regeling brengt de maximumtarieven in overeenstemming met de indexcijfers en schept ook voor 2017 duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximum tarieven.

Het streven is de regeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2017.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximum tarieven.

Verwachte effecten van de regeling

Duidelijkheid voor chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximum tarieven.

De regeling heeft betrekking op taxiondernemers die actief zijn op de opstapmarkt (aanhouden op straat of taxistandplaats). Taxiondernemers kunnen op basis van de nieuwe (geïndexeerde) maximumtarieven kiezen voor het aanpassen van hun tarieven.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen informeren en consulteren over de voorgenomen indexering.

DOVA (samenwerkingsverband van de veertien decentrale OV-autoriteiten) consulteert de LTI-index jaarlijks bij consumentenorganisaties, provincies en stadsregio’s. Daarbovenop consulteert het ministerie van Infrastructuur en Milieu nogmaals de regeling waarin de LTI index wordt toegepast op de maximumtarieven straattaxi. Om die reden wordt een korte consultatietermijn aangehouden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Uw reactie op deze consultatieronde kunt u tot en met 18 november 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie