Aanpassing maximum tarieven taxivervoer 2016

Jaarlijks vindt er een indexering plaats van de maximumtarieven voor taxivervoer. Hiervoor wordt sinds 2013 gebruik gemaakt van de samengestelde OV-index. Dit levert voor 2016 een stijging op van 0,69%. Met bijgevoegde regeling worden de maximum tarieven aangepast voor 2016. De tarieven per minuut, zoals vermeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel c en artikel 1a, tweede lid, onderdeel c blijven, vanwege het lage percentage, ongewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2015
Einddatum consultatie 26-11-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Om de maximum tarieven aan te sluiten bij de prijsontwikkeling in de markt, worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de samengestelde OV-index. De regeling brengt de maximumtarieven in overeenstemming met de indexcijfers en schept ook voor 2016 duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximum tarieven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximum tarieven.

Verwachte effecten van de regeling

Duidelijkheid voor chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximum tarieven.

Indien taxiondernemers op basis van de nieuwe (geïndexeerde) maximumtarieven kiezen voor het aanpassen van hun tarieven, kan dit administratieve lasten tot gevolg hebben. De (administratieve) lasten hangen samen met de volgende handelingen:
• (laten) aanpassen van de taxameter;
• downloaden, printen en invullen van nieuwe tariefkaarten;
• vervangen van tariefkaarten binnen en buiten het taxivoertuig.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen informeren en consulteren over de voorgenomen indexering.

In het najaar van 2014 en voorjaar van 2015 heeft een evaluatie van het taxibeleid en de taxiregelgeving plaatsgevonden. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer bij brief van 5 mei 2015 over de uitkomsten van die evaluatie geïnformeerd. In deze brief is een evaluatie van de tariefstructuur aangekondigd. De evaluatie is in oktober 2015 gestart. De wijze van indexering vormt onderdeel van het onderzoek. De resultaten worden medio 2016 verwacht en zullen worden betrokken bij de vaststelling van de tarieven voor 2017.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Uw reactie op deze consultatieronde kunt u tot en met 26 november 2015 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie