Ontwerpbesluit maximering eigen bijdrage van aankomend studenten aan selectiekosten voor de toelating tot het hoger onderwijs.

Het uitgangspunt van de WHW is dat een instelling naast collegegeld geen andere eigen bijdragen aan de student mag vragen voor de inschrijving. In de praktijk vragen meerdere instellingen eigen bijdragen voor selectieprocedures die tot relatief hoge bedragen kunnen oplopen. Deze inperking van de toegankelijkheid van het onderwijs wordt onwenselijk geacht. Met dit besluit wordt geregeld wanneer een eigen bijdrage mag worden gevraagd en wordt aan de hoogte van het bedrag een maximum gesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-07-2016
Einddatum consultatie 04-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het oog op het voorkomen van wildgroei van de eerdergenoemde praktijk en in verband met het afschaffen van de loting voor numerus fixusopleidingen is het wenselijk om eenduidig vast te leggen wanneer een eigen bijdrage mag worden gevraagd voor selectieprocedures. Dit geschiedt met dit besluit (algemene maatregel van bestuur).

De opleidingen waarvoor het vragen van een eigen bijdrage voor selectiekosten wel wordt toegestaan betreffen opleidingen waarvoor zich vaak veel kandidaten aanmelden en waar de gemiddelde kosten per kandidaat voor selectie gemiddeld hoger zijn vanwege de intensiviteit van de selectie. Hiermee wordt voorkomen dat de kosten van selectieprocedures bij deze opleidingen te zwaar drukken op het budget voor het primaire proces.
De toegankelijkheid van het onderwijs wordt geborgd door de bijdrage toe te staan voor een beperkt aantal opleidingen en door het stellen van een maximum aan het te vragen bedrag. Tevens moeten instellingen nadere regels vaststellen omtrent de eigen bijdrage voor selectiekosten. De instelling is verplicht een financiële voorziening te treffen voor degenen waarvoor de bijdrage een onoverkomelijke belemmering vormt voor de inschrijving. Daarnaast moet een instelling de eigen bijdrage motiveren omdat zij advies moet vragen ten aanzien van de selectieprocedure aan de medezeggenschapsraad. Alle voorwaarden die gelden voor het vragen van een eigen bijdrage zijn beschreven in paragraaf 3.2.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kandidaten (aankomend studenten) en de universiteiten en hogescholen vallend onder de WHW.

Verwachte effecten van de regeling

Zie het antwoord op vraag 7 van de IAK-vragen

Doel van de consultatie

Partijen kunnen reageren op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen, partijen kunnen op het gehele ontwerpbesluit reageren.

Meer informatie