Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-05-2012
Einddatum consultatie 20-07-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ontstaat door samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit en wordt ingesteld middels een Instellingswet (Kamerstukken 33 186), waarvoor het wetsvoorstel aanhangig is bij de Tweede Kamer. Om de ACM daadwerkelijk effectief, efficiënt en slagvaardig te laten functioneren, worden in een tweede wetsvoorstel (de zgn. 'materiële wet') de procedures en het handhavingsinstrumentarium met betrekking tot het markttoezicht van de ACM gestroomlijnd en/of vereenvoudigd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten en bedrijven, in het bijzonder bedrijven in de sectoren waarop sectorspecifiek markttoezicht van toepassing is, met name energie, telecom, post en vervoer.

Verwachte effecten van de regeling

Consumenten en bedrijven kunnen ondervinden dat de vormgeving, inhoud en procedures van het markttoezicht van de ACM op onderdelen worden aangepast. Dit draagt bij aan de effectiviteit, efficiëntie en slagvaardigheid van de ACM.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het conceptwetsvoorstel.

Daarbij zijn 2 opmerkingen van belang:
1. De stroomlijningskeuzes zijn nog niet tot in detail doorgevoerd in de materiële wetten. Het kan dus zijn dat een onderwerp dat centraal wordt geregeld in de Instellingswet ACM ook nog voorkomt in een materiële wet of dat verwijzingen naar artikelen in de materiële wetten niet meer helemaal kloppen, omdat de desbetreffende artikelen als gevolg van gemaakte stroomlijningskeuzes zijn vervallen of gewijzigd.
2. Als gevolg van de stroomlijning zijn veel bepalingen van de Mededingingswet (Mw) komen te vervallen. Om die reden stelt het wetsvoorstel ook aanpassingen in de structuur van de Mededingingswet voor. Conform de Algemene wet bestuursrecht is daarbij het onderscheid tussen toezicht en onderzoek vervallen en het begrip redelijk vermoeden geschrapt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Voorts stellen wij een aantal vragen over specifieke onderwerpen, te weten: het laten vervallen van de bezwaarfase bij boetebesluiten, de bevoegdheid om woningen binnen te treden en te doorzoeken, het opnemen van een definitie van categoraal belanghebbende en het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten aan marktpartijen.

Om de effecten van het wetsvoorstel beter inzichtelijk te maken, zijn geconsolideerde versies van de relevante wetten ter informatie bijgevoegd. In de geconsolideerde versies is zichtbaar gemaakt hoe de wetten eruit zullen zien na inwerkingtreding van de wet stroomlijning markttoezicht ACM. Het is niet de bedoeling om op de geconsolideerde versie van de relevante wetten als zodanig te reageren.

Meer informatie