Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

Het wetsvoorstel implementeert Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2015
Einddatum consultatie 10-08-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het conceptwetsvoorstel implementeert de verordening marktmisbruik en de richtlijn marktmisbruik.

De huidige bestuursrechtelijke regels ter voorkoming van marktmisbruik vinden hun grondslag in de richtlijn marktmisbruik 2003 en zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze richtlijn wordt opgevolgd door de rechtstreeks werkende verordening. Het wetsvoorstel laat daarom de regels ter voorkoming van marktmisbruik in de Wft vervallen. Verder heeft het wetsvoorstel gevolgen voor de systematiek van de bestuurlijke boete en de openbaarmaking van bestuurlijke sancties.

De nieuwe richtlijn marktmisbruik verplicht lidstaten om in ieder geval ernstige vormen van marktmisbruik strafbaar te stellen. Via de Wet op de economische delicten (WED) kent Nederland reeds een ruimere strafrechtelijke bescherming tegen marktmisbruik dan waartoe de richtlijn verplicht. Vanwege het vervallen van de relevante Wft-bepalingen, zal alleen enige technische aanpassing van de WED plaatsvinden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Particulieren en ondernemingen die handelen op de financiële markten.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel brengt vrijwel geen additionele administratieve lasten of nalevingskosten met zich mee. Voor meer informatie wordt verwezen naar §4 van het algemeen deel van de toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.