Besluit markt en overheid

Op 22 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel markt en overheid aangenomen. Deze wet voorziet in 4 gedragsregels voor overheden wanneer zij zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten. Het principe achter de gedragsregels is het voorkomen van concurrentievervalsing. Op basis van artikel 25m van de wet, is een AMvB opgesteld die een technische uitwerking geeft aan 2 van de 4 gedragsregels, namelijk de integrale kostendoorberekening en het bevoordelingsverbod.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-10-2011
Einddatum consultatie 02-12-2011
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Economie Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De nadere regels in deze ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) beogen de verplichtingen die worden gesteld in de artikelen 25i (integrale kostendoorberekening) en 25j (bevoordelingsverbod) te concretiseren. Tevens bevat deze ontwerp AMvB een bepaling over gevallen waarin sprake is van een overheidsbedrijf (artikel 25g).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

-Overheden (Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, zbo's).
-Overheidsbedrijven.

Verwachte effecten van de regeling

De wet markt en overheid bepaalt dat overheden bij het verrichten van economische activiteiten de integrale kosten moeten doorberekenen en dat zij hun overheidsbedrijven niet mogen bevoordelen. Deze regeling maakt concreter wat hiermee wordt bedoeld.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van de ontwerp AMvB en antwoord te krijgen op in ieder geval de volgende drie vragen:
-wat is uw algehele indruk bij de concretisering van de gedragsregels (integrale kostendoorberekening en het bevoordelingsverbod) in deze ontwerp AMvB?
-graag uw beoordeling van uitvoerbaarheid van deze ontwerp AMvB, mede gelet op bestaande boekhoudkundige regels voor overheden en de uitvoeringspraktijk van die regels. Zijn de bepalingen in de ontwerp AMvB in de praktijk toepasbaar? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
-mist u nog elementen in de concretisering van de gedragsregels? Zo ja, wat mist u?

De reacties worden betrokken bij de afwegingen over de definitieve regeling. Hierbij zal de verdere wetgevingsprocedure worden gevolgd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie