Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitvoering verordening marktmisbruik

Het besluit geeft, naast de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik, uitvoering aan Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-11-2016
Einddatum consultatie 16-12-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het conceptbesluit geeft uitvoering aan de verordening marktmisbruik. Vanwege de rechtstreekse werking van de verordening kunnen de nationale regels ter voorkoming van marktmisbruik vervallen. Waar met Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (hierna: implementatiewet) de nationale regels op het niveau van de wet zijn ingetrokken, heeft dit besluit tot doel om regelgeving op besluitniveau aan te passen aan de nieuwe situatie. Hiertoe zal het grootste gedeelte van het huidige Besluit marktmisbruik Wft vervallen en worden in andere besluiten verwijzingen naar de marktmisbruikregels geactualiseerd.

Voorts geeft het besluit uitvoering aan twee lidstaatopties uit de verordening marktmisbruik op het operationele vlak. Deze bepalingen zijn gebaseerd op het door de implementatiewet geïntroduceerde artikel 1:3a, vierde lid, van de Wft. Voornoemde bepaling maakt het mogelijk om voor de goede uitvoering van verordeningen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen met betrekking tot de in een verordening geregelde onderwerpen en voor zover de verordening nadere uitwerking toelaat.

Tot slot noopt de in de implementatiewet opgenomen herziening van het boetestelsel tot aanpassing van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Particulieren en ondernemingen die handelen op de financiële markten.

Verwachte effecten van de regeling

Het besluit brengt naar verwachting vrijwel geen additionele administratieve lasten of nalevingskosten met zich mee. Voor meer informatie wordt verwezen naar §6 van het algemeen deel van de nota van toelichting.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is om belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om daarop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit alsmede de nota van toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht