Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering van de loodsplicht

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu herziet de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl). Deze loodsplicht ziet erop toe dat kapiteins van zeeschepen bij binnenkomst of vertrek uit een zeehaven verplicht zijn van de diensten van een loods gebruik te maken. Uitgangspunt van de herziening is om uniformering in de loodsplichtvrijstellingen en ontheffingen te scheppen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-06-2016
Einddatum consultatie 01-09-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijziging van de Scheepvaartverkeerswet geeft de mogelijkheid om een nieuw regime in lagere regelgeving vast te leggen en bevat dus niet de regels met het nieuwe loodsregime. In de toelichting bij dit wetsvoorstel wordt vooruitlopend hierop al wel uitgebreid ingegaan op de inhoud van het voorstel voor een nieuw loodsplichtregime.

Vanaf 2002 is er de wens bij reders, loodsen en rijkshavenmeesters om de loodsplicht te herzien. Het huidige stelsel van vrijstellingen en ontheffingen is complex, ondoorzichtig en versnipperd. De huidige vrijstellingen voor ‘registerschepen’ is alleen gekoppeld aan bepaalde scheepskenmerken waarbij, in tegenstelling tot andere vrijstellingen en ontheffingen, er geen kwaliteitseisen aan de kapitein is gesteld. Dit kan risico’s voor de nautische veiligheid in de Nederlandse zeehavens opleveren.

Doel van de wijziging is om meer uniformering in de loodsplichtvrijstellingen en ontheffingen te scheppen, met behoud van maatwerk per zeehaven(regio). Dit kan gerealiseerd worden door de invoering van een PEC-regime (Pilotage Exemption Certificate), net als in andere Europese landen. In het voorstel wordt maatwerk geleverd per haven, waarbij keuzes worden ingegeven door de onderlinge verschillen in vaarwegkarakteristieken van de zeetoegangen en havens. Ook zijn op een aantal onderdelen de (administratieve) lasten verminderd voor kapiteins en reders.

Uitzondering:
Deze conceptregelgeving geldt niet voor schepen op de Westerschelde. Op grond van het Scheldereglement, is daar namelijk een apart loodsplichtregime van toepassing. Nadat de hierboven genoemde nationale regelgeving is afgerond, zal de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) worden voorgesteld ook de loodsplichtregelgeving voor schepen op de Westerschelde aan te passen. De Nederlandse inzet daarbij zal zijn om zoveel mogelijk van het Nederlandse regime over te nemen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Groepen reders (kapiteins), loodsen en rijkshavenmeesters.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel zelf heeft geen gevolgen. De gevolgen van het hele wetgevingscomplex (de nog op te stellen AMvB en ministeriele regeling) worden als volgt ingeschat. Er zijn geen gevolgen voor burgers, milieu en overheid. Voor (groepen) reders (kapiteins), loodsen en rijkshavenmeesters zijn er wel gevolgen. De inschatting is dat over het geheel gezien de gevolgen voor de reders (kapiteins) en de loodsen vrijwel nihil zullen zijn. Op bepaalde delen zal het voorstel een geringe verzwaring betekenen en op andere onderdelen juist een verlichting, waarbij de totale lasten over het geheel gezien ongeveer gelijk blijven ten opzichte van de huidige situatie. Voor de (rijks)havenmeesters zullen de (administratieve) lasten licht toenemen omdat zij de aanvragen voor een PEC gaan afhandelen. Maar ook hier zal van een aantal verlichtingen sprake zijn.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden en belanghebbenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijziging en Memorie van Toelichting van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht voor zeeschepen (Loodsplicht nieuwe stijl).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen bij hun reactie het gehele wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 1 september 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Later dit jaar zullen de AMvB en ministeriele regeling via internetconsultatie worden voorgelegd.

Meer informatie