Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

Reactie

Naam Mevr. R Bakhuis horstink
Plaats Hellendoorn
Datum 2 november 2017

Vraag1

Heeft u verbetervoorstellen voor de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim binnen de geldende uitgangspunten van het Kabinet?
Voorbeeld tekst:
Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Hierbij ontvangt u mijn reactie op de internetconsultatie met betrekking tot de “Beleidsnota aansluitroutes Lelystad Airport en de daarbij behorende detailkaarten, versie 5 oktober 2017”.
Het Luchthavenbesluit Lelystad is in 2015 vastgesteld zonder dat het ontwerp voor de aansluitroutes op het hogere luchtruim gereed was. Het ontwerpproces voor de aansluitroutes op het hogere luchtruim is pas zeer recent, in de zomer 2017, afgerond. Toen werd ook duidelijk dat de aansluiting op het hogere luchtruim alleen kan door lang laag te vliegen over grote delen van ons land, waaronder Overijssel.
Dit is voor mij onacceptabel.
Mijn dringende verbetervoorstel voor de aansluitroutes is: opschorting van de opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim en het starten van een nieuw openbaar ontwerpproces voor de aansluitroutes.
Verder heb ik de volgende suggesties ten aanzien van de beoogde laagvliegroutes:
1. Langdurig laagvliegen over grote delen van ons land mag niet. Nergens in de wereld vindt commerciële luchtvaart zo laag plaats over zulke lange afstanden;
2. Laagvliegen gaat ten koste van alle Natura2000-gebieden in Salland, de IJsseldelta en Noordwest-Overijssel;
3. Laagvliegen tast het woon- en leefklimaat in Overijssel in zeer ernstige mate aan;
4. Laagvliegen zorgt aantoonbaar voor zware geluidsoverlast voor 200.000 Overijsselaren en circa 1 miljoen Nederlanders;
5. De milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s van laagvliegen zijn onvoldoende en op verkeerde grondslagen onderzocht. Ik verzoek u dringend deze onderzoeken te verbeteren;
6. Ik vraag u een schadecompensatiefonds voor gedupeerden in het leven te roepen.
Ik heb de volgende bezwaren tegen de door u doorlopen besluitvorming ten aanzien van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport:
7. De laagvliegroutes waren ten tijde van het nemen van het Luchtvaartbesluit (2015) niet bekend. Om die reden hebben zeer veel inwoners van Overijssel geen zienswijze ingediend tegen het MER en Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Hierdoor heeft u – bewust of onbewust – ook mij de kans op rechtsbescherming ontnomen. Ik vraag u dringend om alle Nederlanders die woonachtig zijn onder de aansluitroutes die kans alsnog te geven.
Ik hoop u hiermee te hebben geïnformeerd, en ik dank u voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
R. Bakhuis Horstink