Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

Consultatie van onderwijsinstellingen, ouders en leerlingen en softwareleveranciers over het besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-10-2011
Einddatum consultatie 14-11-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het besluit schept de regering het kader van welke leer- en begeleidingsgegevens scholen met het persoonsgebonden nummer ten hoogste mogen uitwisselen bij de overstap van een leerling. Dit kader is op hoofdcategorieën beschreven, waarbinnen scholen vanuit hun professionele verantwoordelijkheid per geval moeten bepalen welke specifieke gegevens over die leerling bij de betreffende overstap relevant zijn om uit te wisselen met de ontvangende school. Hierbij mogen alleen die gegevens worden uitgewisseld die direct van belang zijn voor het leren en begeleiden van de leerling op de nieuwe school.
Doel is het faciliteren van de doorlopende leerlijn van een leerling, doordat een nieuwe school een leerling na overstap snel optimaal onderwijs kan aanbieden met adequate begeleiding en waar gewenst aansluitend op het leren en de begeleiding op de oude school.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1) Scholen/onderwijsinstellingen/expertisecentra (docenten, medewerkers schooladministratie, schoolleiders, decanen) in PO, VO, AOC en MBO
2) Sectororganisaties PO, VO, AOC en MBO
3) (ouders/verzorgers van) leerlingen in het PO, VO, AOC en MBO;
4) Softwareleveranciers van leerling/school-administratiepakketten;

Verwachte effecten van de regeling

- Meer duidelijkheid en transparantie voor alle betrokkenen over welke leer- en begeleidingsgegevens met het persoonsgebonden nummer van een leerling mogen worden uitgewisseld tussen scholen bij de overstap;
- Het besluit kan effect hebben op de wijze van overdracht van leer- en begeleidingsgegevens, doordat elektronische uitwisseling wordt vergemakkelijkt;
- Er kan effect zijn op de inhoud en vorm van het onderwijskundig rapport dat basisscholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs nu al verplicht over een leerling uitwisselen met de ontvangende school. Dat gebeurt nu veelal op papier en nog zonder het persoonsgebonden nummer. Tot nu toe is niet nader beschreven welke gegevens een onderwijskundig rapport moet of mag bevatten. Daarvoor wordt nu wel een maximaal kader geschapen. Dit kan leiden tot inperking of uitbreiding van de staande praktijk.
- De verwachting is dat meer scholen digitaal gegevens gaan uitwisselen bij de overstap van een leerling als gevolg van de expliciete wettelijke grondslag en dit inhoudelijk kader met welke leer- en begeleidingsgegevens zijn toegestaan. Bijvoorbeeld via regionale samenwerkingsverbanden of o.b.v. de landelijke standaarden en overstapservice, die door de PO-raad en VO-raad in het project Overstapservice Onderwijs (ELD) worden ontwikkeld.
- Er volgt geen nieuwe verplichting uit het besluit. Voor scholen in het VO en MBO blijft het uitwisselen van leer- en begeleidingsgegevens bijvoorbeeld facultatief.

Doel van de consultatie

Betrokkenen vragen naar de duidelijkheid, wenselijkheid, volledigheid en werkbaarheid van het besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het conceptbesluit.

Meer informatie