Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

Consultatie gesloten Landbouw

Inleiding

De stikstofbelasting van de natuur in Nederland is een groot probleem. De stikstofuitstoot moet daarom worden verlaagd. Alleen zo kan de natuur herstellen en komt er weer ruimte voor maatschappelijke en economische activiteiten. Alle sectoren die stikstof uitstoten (industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart) moeten hun stikstofemissies terugdringen.

De landbouwsector heeft de afgelopen decennia veel reducerende maatregelen genomen, er liggen echter nog steeds grote opgaves voor de sector. In gebieden waar de opgave voor emissiereductie en natuurherstel het grootst zijn wordt met ondernemers gekeken naar de mogelijkheden om te innoveren, extensiveren, verplaatsen of om te schakelen naar alternatieve vormen van landbouw. Daarnaast willen de ministers ondernemers die overwegen te stoppen, financieel ondersteunen.

Daarom wordt gewerkt aan twee regelingen voor veehouders die op vrijwillige basis willen stoppen:

  • de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)
  • en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA-2).

Omdat we de beoogde stikstofreductie snel willen realiseren, worden deze stoppersregelingen zo aantrekkelijk mogelijk ingericht.

Reacties op deze consultatie39 openbaar

Bekijk alle reacties