Uitvoeringsregelgeving WIBON

Uitvoeringsregelgeving ter implementatie richtlijn kostenreductie breedband. Dit pakket omvat:
- het concept-besluit informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten en netwerken;
- de concept-regeling informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten en netwerken;
- het concept-besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur;
- de concept-regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2016
Einddatum consultatie 31-08-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit pakket aan uitvoeringsregelgeving strekt tot implementatie van Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregen ter verlaging van de kosten van de aanleg elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 2014, L 155) (hierna: richtlijn breedband). De aanpassingen in de uitvoeringsregelgeving is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de implementatie van de richtlijn breedband en komt samengevat op het volgende neer:

1. Het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken wordt vervangen door een nieuw besluit om te voldoen aan de verplichtingen uit de richtlijn ten aanzien van medegebruik van fysieke infrastructuur. Dit nieuwe besluit bevat nu zowel de huidige regels over de procedure voor verzoeken om medegebruik van omroepzendernetwerken, als nieuwe regels over de procedure m.b.t. verzoeken om medegebruik van fysieke infrastructuur van netten en netwerken (zie met name artikel 2).
2. De Regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken wordt vervangen door een nieuwe regeling die zowel de huidige regels omvat als een nieuwe bepaling (artikel 3) die gaat over de gegevens die moeten worden overlegd bij het indienen van een verzoek tot medegebruik van fysieke infrastructuur.
3. Het huidige Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten wordt vervangen door een nieuw besluit (BIBON) om zo te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn. Dit betekent dat de huidige procedure t.b.v. de informatie-uitwisseling nu ook geldt voor de informatie-uitwisseling tussen aanbieders, netbeheerders en netwerkexploitanten in het kader van medegebruik en coördinatie.
4. Ten slotte wordt de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten vervangen door een nieuwe regeling (RIBON). In deze regeling worden nadere regels gesteld ten behoeve van de procedure voor de informatie-uitwisseling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en ook andere nutsbedrijven die infrastructuur aanbieden, zoals de netbeheerders voor elektriciteit (inclusief straatverlichting), gas, verwarming, water, afval- en rioolwater alsmede beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens.

Verwachte effecten van de regeling

De uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen hebben geen effecten op de administratieve lasten voor bedrijven en een zeer beperkt effect op de inhoudelijke nalevingskosten voor bedrijven.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

NB. Naast deze consultatie wordt het Bouwbesluit 2012 i.v.m. de implementatie van de richtlijn geconsulteerd (zie www.internetconsultatie.nl\toegangspunten).
Hiervoor geldt een kortere consultatietermijn (4 weken) vanwege een andere tijdsplanning.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen, met uitzondering van de bijlagen 1, 2 en 3 bij de RIBON. Voorzien wordt dat het opnemen van de nieuwe modellen samen gaat vallen met regelgeving die voorziet in de introductie van het KLIC-WIN systeem. Op dat moment zal het IMKL2015-model en het nieuwe berichtenmodel (BMKL 2.0) worden geïntroduceerd, welke ook voorzien in de noodzakelijke wijzigingen in de modellen ten behoeve van de implementatie van de richtlijn breedband.

Meer informatie