Wetsvoorstel kleine klassen

Eén op de elf klassen in het basisonderwijs bevat 30 of meer leerlingen. Te grote klassen behoren tot één van de grootste ergernissen van leerkrachten en ouders. Dit wetsvoorstel beoogt het verkleinen van de klassen in het basisonderwijs. Met kleinere klassen is het mogelijk om alle leerlingen de benodigde aandacht en ondersteuning te geven. Dit voorstel regelt op termijn een gemiddelde van 23 leerlingen per leraar op schoolniveau. Klassen van 30 of meer leerlingen worden per direct verboden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-01-2016
Einddatum consultatie 12-02-2016
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel regelt de volgende zaken:
1. de definitie van de leraar-leerling ratio wordt gewijzigd. In de nieuwe definitie telt het aantal leerlingen per voltijds, bevoegde, onderwijsgevende leerkracht. Ander personeel (zoals klassenassistenten, directeuren en interne begeleiders) vallen niet meer onder de definitie van de ratio.
2. per direct wordt het maximum leraar-leerling ratio gesteld op 29
3. op termijn verschuift deze ratio naar gemiddeld 23 op school- of locatieniveau
4. scholen worden verplicht om gegevens over groepsgrootte en de leraar-leerling ratio jaarlijks te verantwoorden aan de onderwijsinspectie
5. het gemiddeld leraar-leerling ratio wordt als bekostigingsvoorwaarde opgenomen in de Wet op het primair onderwijs

Het doel van het initiatiefwetsvoorstel is het verkleinen van de klassen in het basisonderwijs, zodat leraren de mogelijkheden krijgen om alle leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning en begeleiding te bieden, de werkdruk van leerkrachten wordt verlaagd en zodat de onderwijskwaliteit verbetert.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerkrachten in het basisonderwijs
Ouders en leerlingen in het basisonderwijs
Schoolbesturen in het basisonderwijs

Verwachte effecten van de regeling

In de praktijk betekent dit dat leerkrachten in het basisonderwijs over het algemeen te maken krijgen met minder leerlingen in de klas. Dit heeft effecten op de onderwijskwaliteit en op de werkdruk van leerkrachten. Voor leerlingen en ouders zal voorliggend wetsvoorstel effect hebben op de benodigde ondersteuning en begeleiding die individuele leerlingen zullen ervaren. Scholen en schoolbesturen zullen effecten van het wetsvoorstel ondervinden bij het formeren van klassen.

Doel van de consultatie

Het krijgen van reacties vanuit het veld, ter verbetering van het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen.