Jeugdwet

Het wetsvoorstel voorziet in een decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en bepaalde vormen van zorg voor jeugd naar gemeenten, zowel bestuurlijk als financieel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2012
Einddatum consultatie 18-10-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de behoeften van de individuele jeugdigen en ouders en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- jeugdigen,
- ouders,
- medewerkers en instellingen in de jeugdsector,
- gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

Doel van de stelselwijziging jeugd is: meer preventie en eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, minder snel problemen medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Gemeenten krijgen hierin de regierol.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen en het publiek in brede zin worden nu tijdig bij het wetgevingstraject betrokken. Zo wordt zicht gegeven op de besluitvorming tot nu toe en wordt de mogelijkheid geboden actief mee te denken over het wetsvoorstel.
Over enkele onderwerpen is de besluitvorming nog niet op detailniveau afgerond. In de komende maanden wordt hieraan verder gewerkt. Het betreft de volgende onderwerpen:
- de wijze van inbedding van de jeugdbescherming,
- de overheveling van psychofarmaca,
- de wijze van inbedding van de jeugd-ggz,
- de vormgeving van een geïntegreerd meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2012 een aantal moties aangenomen over de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel. In het wetsvoorstel dat nu ter consultatie wordt voorgelegd, zijn deze moties deels verwerkt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel is reactie mogelijk.

Meer informatie