Wet op de jeugdverblijven

Deze consultatie betreft het wetsvoorstel op de jeugdverblijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-02-2014
Einddatum consultatie 27-02-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel regelt het toezicht op de jeugdverblijven die privaat gefinancierd zijn, zoals internaten met een religieuze grondslag of andere levensovertuiging of opvang voor slachtoffers van loverboys en waarvoor nog geen wettelijk toezicht is geregeld. Er zijn geen wettelijke waarborgen ten aanzien van de veiligheid en ontwikkeling van kinderen die op zulke jeugdverblijven verblijven. Dit wetsvoorstel beoogt de veiligheid en ontwikkeling van alle kinderen die verblijven op een particuliere jeugdverblijf zoveel mogelijk te waarborgen, door het toezicht op deze jeugdverblijven wettelijk te regelen.
Dit wetsvoorstel is de uitwerking van de motie Azmani/Yücel, Kamerstukken II 2012/13, 33 400 XV, nr. 94) Met een groot aantal gemeenten en privaat gefinancierde internaten met een religieuze grondslag of andere levensovertuiging zijn afspraken gemaakt over een vorm van toezicht op vrijwillige basis. Gemeenten en internaten hebben hiervoor een landelijk kwaliteitskader opgesteld. De motie verzoekt de regering om ‘bij het opzetten van het kwaliteitskader ervoor te zorgen dat dit leidt tot transparantie van de moskee-internaten, een verantwoord pedagogisch klimaat en huisvesting, voorkomt dat kinderen worden afgesloten van de samenleving, en daarnaast het kwaliteitskader ook te laten gelden voor nieuwe moskee-internaten en dit kwaliteitskader een wettelijk afdwingbaar karakter te geven; verzoekt de regering voorts, indien het niet mogelijk is binnen bestaande kaders het kwaliteitskader een afdwingbaar karakter te geven, dit mogelijk te maken via een nieuw wettelijk traject’.
Dit wetsvoorstel introduceert een bevoegdheid voor gemeenten om toezicht te houden op deze privaat gefinancierde jeugdverblijven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Particuliere jeugdverblijven die niet bekostigd zijn door de overheid en waarvoor geen wettelijk toezicht is geregeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld de internaten met een Turkse signatuur en de privaat gefinancierde opvang van slachtoffers van loverboys.

Verwachte effecten van de regeling

Transparantie vergroot de controleerbaarheid van de situatie op de jeugdverblijven en de naleving van de regels.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde wetgeving;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.