internationale misdrijven

Consultatie vindt plaats in het kader van de voorbereiding van het wetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van verdachten van internationale misdrijven

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-10-2009
Einddatum consultatie 07-12-2009
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het juridisch instrumentarium ten behoeve van de opsporing en vervolging van internationale misdrijven is op een aantal onderdelen voor verruiming vatbaar. Hierbij kan onder andere worden gewezen op de beperkte rechtsmacht voor het misdrijf genocide, zoals die gold voor de inwerkingtreding van de Wim, de beperkte mogelijkheden voor uitlevering terzake het misdrijf genocide en ernstige oorlogsmisdrijven in een niet-internationaal gewapend conflict en de onmogelijkheid van overname van strafvervolging van een internationaal gerecht.
Door het verruiming van het wettelijk instrumentarium levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van straffeloosheid van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan internatioanle misdrijven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

rechterlijke macht, openbaar ministerie, advocatuur, verdachten en slachtoffers van internationale misdrijven

Verwachte effecten van de regeling

Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel beschikken het openbaar ministerie en de rechtspraak over meer mogelijkheden om verdachten van internationale misdrijven te vervolgen en te berechten.

Doel van de consultatie

De maatschappij informeren over en betrekken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel. Hiernaast wordt de gelegenheid gebonden om een reactie te geven op de voorgestelde wetswijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het concept-wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het ketengericht versterkingsprogramma opsporing en vervolging internationale misdrijven

Meer informatie