Interimwet veedichte gebieden

Dit wetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen voor gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige, omvangrijke veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-04-2017
Einddatum consultatie 23-05-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel veedichte gebieden geeft provincies de bevoegdheid om voor gebieden grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij. Deze aanpak kan per regio verschillend zijn. De regering heeft dit voorstel opgesteld met het doel dat het leefklimaat voor de bewoners van veedichte gebieden kan worden verbeterd.
Provincies krijgen hiermee de mogelijkheid tot het vaststellen van een programma "leefomgeving en veehouderijen" voor een specifiek gebied. In dat programma worden doelstellingen opgenomen in verband met de kwaliteit van de leefomgeving. Een van de doelstellingen kan de maximale omvang van het aantal dieren zijn, of het aantal veehouderij locaties in het aangewezen gebied. Dit ter bevordering van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. Om die doelstellingen te realiseren kunnen provincies per verordening aan veehouders beperkingen en voorwaarden opleggen.

Het wetsvoorstel houdt rekening met de Omgevingswet. Het voorstel sluit qua systematiek hierop aan en heeft dus het karakter van een interimwet. Na de invoering van de Omgevingswet zal deze interimwet opgaan in de regelgeving van de Omgevingswet.
Het wetsvoorstel heeft een aanvullend karakter. Dat betekent dat het bevoegdheden geeft boven op de instrumenten die provincie en gemeenten reeds hebben.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Veehouders.

Verwachte effecten van de regeling

Provincies dienen te bepalen of en, zo ja, hoe men gebruik maakt van deze instrumenten en welke aanvullende voorwaarden aan veehouders worden gesteld. De door een provincie gewenste maatregelen, neergelegd in een programma en, eventueel, een verordening, kunnen regeldruk en uitvoeringslasten op provinciaal niveau tot gevolg hebben. De omvang van deze lasten, in het bijzonder voor het bedrijfsleven en de provincie, is afhankelijk van de aard en vormgeving van die maatregelen. De provincie bepaalt bij de besluitvorming over toepassing van dit wetsvoorstel, eenmaal wet, in hoeverre er regeldruk en uitvoeringslasten ontstaan.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpwetsvoorstel. Bij de vervolmaking van het wetsvoorstel zullen deze reacties worden betrokken. betrokken

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpwet en de memorie van toelichting betrekken.

Meer informatie