Subsidieregeling intergenerationeel wonen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amstelveen
Datum 22 juni 2023

Vraag1

Graag ontvangen wij uw reactie op de subsidieregeling intergenerationeel wonen om regeling waar nodig verder aan te scherpen.
Goed dat deze regeling er komt: we onderschrijven de betekenis van samen wonen van jong en oud voor de levendigheid en samenredzaamheid in woonvormen voor senioren.
Sterk is de vergoeding voor begeleiding. Onze ervaring is dat deze begeleiding zowel aan de voorkant (goede selectie en heldere afspraken) als gaandeweg (zorgen dat de bijdrage slaagt) cruciaal is.

Een verhuurder kan slechts 1 keer per 3 jaar subsidie aanvragen, waarbij in een subsidieaanvraag meerdere gebouwen meegenomen kunnen worden. Dat staat op gespannen voet met de eis dat binnen 3 maanden gestart moet worden met de activiteit. Onze ervaring leert dat een goede samenwerking met een begeleidende partij, goede communicatie met de zittende huurders en zorgvuldigheid in de selectie van jongeren meer tijd vraagt. Werkbaarder is eens per jaar indienen, in de wetenschap dat voor elke situatie slechts 3 jaar subsidie beschikbaar is. Mocht u een beperking willen opleggen aan verhuurders van meerdere panden, is een maximum aantal panden per verhuurder waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, een werkbaardere optie.

We vragen hierbij aandacht voor bepalingen in het huurrecht die samenwonen tussen jong en oud compliceren. Het moet mogelijk zijn om in deze situatie tijdelijke contracten af te sluiten. De wetgeving legt hiervoor nu beperkingen op. In de wet opgenomen uitzonderingen zijn voor deze situatie niet altijd werkbaar. Een goede oplossing daarvoor is evenzeer belangrijk voor het bereiken van de doelen t.a.v. intergenerationeel wonen.

De gelden die beschikbaar zijn voor voorliggende subsidieregeling maken onderdeel uit van de subsidiepot va €312 miljoen, bedoeld voor het realiseren van woningen met Wlz zorg thuis. Uit de subsidievoorwaarden voor samenwonen jong en oud blijkt dat het om andere situaties gaat. Of is het zo dat een deel van de subsidie voor samenwonen jong en oud ook gereserveerd zal worden voor de nieuwe woonvormen voor Wlz zorg thuis?