Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpassing innovatiebox

De innovatiebox is een regeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) als gevolg waarvan materieel een lager belastingtarief geldt voor winsten die toerekenbaar zijn aan bepaalde innovaties. Deze regeling wordt aangepast vanwege in OESO-verband gemaakte afspraken over patentboxen. Die afspraken vloeien voort uit actiepunt 5 van het zogenoemde BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-05-2016
Einddatum consultatie 16-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De innovatiebox verlaagt materieel het nominale belastingtarief van de Vpb voor winsten uit innovatieve activiteiten. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om innovatieve activiteiten in Nederland te verrichten. Daarmee is de regeling een belangrijk instrument voor het vestigingsklimaat en de concurentiekracht van NL. Daarnaast is de innovatiebox een instrument voor het bevorderen van innovatie, een bron voor duurzame economische groei. De regeling speelt hierbij een rol, omdat het bedrijven aanzet tot ontwikkeling, het doen van meer onderzoek en bedrijven met succesvolle innovaties beloont.
Dit ontwerp van het voorstel wijzigt de innovatiebox zodanig dat de regeling per 2017 voldoet aan de in OESO-verband gemaakte afspraken. Voor immateriële activa die na 30 juni 2016 worden voortgebracht geldt dat zij vanaf 1 januari 2017 moeten voldoen aan de voorwaarden neergelegd in dit ontwerp. Allereerst worden de bestaande regels aangevuld die bewerkstelligen dat de aan de innovatiebox toerekenbare winsten voldoende substance hebben in Nederland. Dat gebeurt met de zgn. nexusbenadering. Kort gezegd komt dit erop neer dat indien een gedeelte van de uitgaven van een belastingplichtige verband houdt met het uitbesteden van speur- en ontwikkelingswerk aan een verbonden lichaam, een navenant deel van de voordelen uit innovatie niet meer in aanmerking komt voor de innovatiebox. Verder worden de voorwaarden voor toegang tot de regeling aangepast. Voor alle belastingplichtigen geldt voortaan dat voor het activum een zogenoemde S&O-verklaring moet zijn afgegeven, zodat is verzekerd dat sprake is van technische innovatie. Voor 'grotere belastingplichtigen' (grof gezegd een belastingplichtige met een innovatieboxvoordeel in vijf jaar van meer dan € 37,5 miljoen en een netto-omzet in die jaren van meer dan € 250 miljoen) geldt voorts dat voor het activum of een daarmee samenhangend activum sprake moet zijn van een octrooi, kwekersrecht, programmatuur of een exclusieve licentie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De innovatiebox is gericht op innovatieve, vennootschapsbelastingplichtige bedrijven. De wijziging raakt mogelijk huidige gebruikers van de innovatiebox. Voor deze groep geldt voor een bepaalde periode eerbiedigende werking. Toekomstige gebruikers zullen meteen aan de nieuwe criteria moeten voldoen.

Verwachte effecten van de regeling

Belastingplichtigen kunnen vanwege de invoering van de nexusbenadering mogelijk een kleiner deel van de winst toerekenen aan de innovatiebox. Verder is mogelijk dat voor sommige innovaties van belastingplichtigen geen toegang meer bestaat tot de innovatiebox.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd een reactie te krijgen op:
1) de bruikbaarheid van de systematiek zoals neergelegd in het ontwerp van het wetsvoorstel en
2) de signalering van mogelijke aanvullingen op en/of onjuistheden in het ontwerp van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp van het wetsvoorstel betrekken.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht