Besluit register inleenverbanden Quotumwet

In dit concept van een algemene maatregel van bestuur onder de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden regels gesteld zodat inleenverbanden en detacheringen kunnen meetellen voor de berekening van het quotumtekort bij werkgevers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-11-2015
Einddatum consultatie 15-12-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het kabinet heeft in het sociaal akkoord met sociale partners afgesproken dat er in de periode tot 2026 125.000 extra banen voor mensen met een beperking worden gecreëerd bij reguliere werkgevers. Het gaat om 100.000 banen in de markt en 25.000 banen bij de overheid. De afgesproken banen zijn verdeeld over de tussenliggende jaren. Als de banen uit de banenreeks niet worden gerealiseerd kan de quotumregeling worden geactiveerd. Dat is op zijn vroegst in 2017. Het doel van dit besluit is om tijdens de eventuele quotumregeling mensen uit de doelgroep van de banenafspraak die werkzaam zijn als uitzendkracht mee te tellen bij de werkgever waar zij daadwerkelijk werkten (de inlenende werkgever).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Uitlenende werkgevers zoals uitzendbureaus en sociale werkbedrijven, werkgevers die mensen uit de doelgroep van de banenafspraak inlenen als uitzendkracht (inlenende werkgevers), mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren en werkzaam zijn als uitzendkracht, UWV, Belastingdienst en brancheorganisaties voor uitzendorganisaties en sociale werkbedrijven.

Verwachte effecten van de regeling

Dit besluit maakt het mogelijk om tijdens de eventuele quotumregeling verloonde uren van mensen uit de doelgroep van de banenafspraak die werken als uitzendkracht mee te tellen bij de werkgever waar zij daadwerkelijk werkten (de inlenende werkgever). Dit heeft dan gevolgen voor het door het UWV te berekenen quotumtekort van de inlenende werkgever en voor de hoogte van de eventueel door de Belastingdienst op te leggen quotumheffing.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde besluit;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit reageren.