Wetsvoorstel informatieverschaffing in civiele zaken

Het wetsvoorstel regelt dat degene die partij is bij een rechtsbetrekking, recht heeft op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande die rechtsbetrekking. Het recht kan buiten rechte worden ingeroepen en zo nodig in rechte worden afgedwongen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2010
Einddatum consultatie 01-12-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel verruimt het bestaande recht op afschrift van bescheiden. Verduidelijkt wordt dat het recht niet alleen jegens de wederpartij bij de rechtsbetrekking kan worden ingeroepen maar ook jegens een derde.
Het recht op afschrift van bescheiden hoort bij de wettelijke bewijsmiddelen. Het wordt dan ook in de buurt daarvan geregeld. Het wordt niet langer als een laatste redmiddel beschouwd, maar op gelijke voet met de andere bewijsmiddelen geplaatst. Het kan een alternatief zijn voor een (voorlopig) getuigenverhoor.
Het recht kan buiten rechte worden ingeroepen. Zo nodig kan het in rechte worden afgedwongen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtsprekende macht
Advocatuur
Justiabelen

Verwachte effecten van de regeling

De tijdige opheldering van de feiten draagt bij aan een efficiëntere waarheidsvinding en stelt partijen in staat zich zo goed mogelijk op een procedure voor te bereiden. Partijen kunnen zo een procedure efficiënter voeren. De verwachting is gerechtvaardigd dat (potentiële) partijen procedures op basis van een feitelijk goed gefundeerde inschatting kunnen voorkomen, althans in een vroegtijdig stadium kunnen beëindigen als zij kunnen beschikken over alle relevante informatie. Bijgevolg biedt het voorgestelde recht op afschrift van bescheiden ook voordelen aan de rechtspraak: verhoging van efficiency, betere stroomlijning, versnelling en kostenbesparing.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden in de gelegenheid stelllen een reactie te geven

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op zowel het wetsvoorstel als de bijbehorende toelichting.