Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

Concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-03-2017
Einddatum consultatie 28-04-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het concept wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze verplichting vloeit voort uit Europese richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Bepaalde ondernemingen en rechtspersonen in de zin van de Handelsregisterwet 2007;
- Instellingen die onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen;
- Financiële inlichtingen eenheid (FIU-NL);
- Bevoegde autoriteiten, waaronder Wwft-toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte (bedrijfs)effecten van de regeling wordt verwezen naar §9 van het algemeen deel van de memorie van toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen en (bedrijfs)effecten die het wetsvoorstel met zich zou kunnen brengen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie