Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Dit wetsvoorstel implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (hierna: PSD II of de richtlijn).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-11-2016
Einddatum consultatie 15-12-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel implementeert PSD II. PSD II heeft drie doelstellingen. Ten eerste het versterken van een interne markt op het terrein van betalingsverkeer. Ten tweede het stimuleren en faciliteren van innovaties, onder meer door het reguleren van verschillende betaaldiensten die zijn ontstaan na de publicatie van PSD I. Tot slot beoogt PSD II gesignaleerde problemen van PSD I, zoals achterhaalde of vage begrippen, te verhelpen.

Concreet betekent dit onder andere dat de reikwijdte van de richtlijn is vergroot. Zo vallen onder de richtlijn ook betaaltransacties waarbij slechts een van de betaaldienstverleners zich in de EU bevindt. Ook betaaltransacties die worden verricht in een valuta van een land dat geen EU-lidstaat is, vallen onder de richtlijn.

Daarnaast worden met het oog op het bevorderen van innovatie twee nieuwe betaaldiensten gereguleerd door de PSD II: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. De betaalinitiatiedienst is een dienst voor het initiëren van betaalopdrachten ten behoeve van de consument, bijvoorbeeld bij online aankopen bij een webwinkel. De rekeninginformatiedienst is een onlinedienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt. Om actief te mogen zijn, moeten verleners van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten in het bezit zijn van een vergunning. De vergunningsvoorwaarden worden in lagere regelgeving uitgewerkt.

Om de betaaldienstgebruiker goed te beschermen worden specifieke veiligheidseisen ingevoerd. Betaalinstellingen moeten onder andere kunnen aantonen hoe zij omgaan met veiligheidsincidenten en hoe ze omgaan met het verwerken van gevoelige betaalgegevens.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Particulieren en ondernemingen die handelen op de financiële markten.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.