Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie

Consultatie van het ontwerpbesluit ter implementatie van de wijziging van de richtlijn transparantie (2013/50/EU).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-08-2015
Einddatum consultatie 21-09-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit dient, tezamen met de Implementatiewet (Kamerstukken II 2014/15, 34 232), ter uitvoering van de wijziging van de richtlijn transparantie (2013/50/EU). Het wijzigt daartoe het Besluit melding zeggenschap in uitgevende instellingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit openbare biedingen Wft. Het ontwerpbesluit bevat onder meer een verdere harmonisatie van de melding en berekeningswijze van substantiële zeggenschap c.q. stemmenbelang in uitgevende instellingen. Ook zijn in het ontwerpbesluit strengere sancties opgenomen. Dit betreft met name een verhoging van de maximaal door de toezichthouder op te leggen boete voor een zware overtreding (voor een rechtspersoon naar € 10 miljoen of 5% van de totale jaaromzet, waar het maximum nu is gesteld op € 4 miljoen).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (uitgevende instellingen als bedoeld in de hoofdstukken 5.1a en 5.3 van de Wet op het financieel toezicht) en houders van een substantiële deelneming in uitgevende instellingen (meldingsplichtigen als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op het financieel toezicht).

Verwachte effecten van de regeling

Naar verwachting zal het ontwerpbesluit per saldo geen tot nauwelijks gevolgen hebben voor de toezichtskosten van de Autoriteit Financiële Markten. Ook zijn hieraan geen tot nauwelijks administratieve lasten en nalevingskosten verbonden.

Doel van de consultatie

Marktpartijen en andere belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen in het ontwerpbesluit en hen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de memorie van toelichting met dien verstande dat het ontwerpbesluit een bindende Europese regeling implementeert. Aanpassingen zijn derhalve alleen mogelijk als de richtlijn onjuist of onvolledig wordt geïmplementeerd of als deze ruimte biedt voor een andere wijze van implementatie.