Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen

Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-09-2016
Einddatum consultatie 26-10-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De richtlijn en daarmee het ontwerpbesluit hebben tot doel om op termijn een effectief en soepel functionerende financiële mobiliteit mogelijk te maken. Hiertoe dienen de vergelijkbaarheid van betaalrekeningdiensten en de daaraan verbonden kosten te verbeteren om het overstappen naar een andere betaalrekening te stimuleren en om te voorkomen dat consumenten die grensoverschrijdend een betaalrekening willen openen en gebruiken, op basis van hun woonplaats worden gediscrimineerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betalingsdienstaanbieders/banken

Verwachte effecten van de regeling

De kosten die betaaldienstverleners moeten maken om deze verplichtingen van de richtlijn, zoals geïmplementeerd in het besluit, na te leven bedragen voor wat betreft artikel 4 van de richtlijn naar voorlopige schatting 2,5 miljoen euro aan eenmalige implementatiekosten en 3,5 miljoen euro aan jaarlijks terugkerende kosten. Voor artikel 5 van de richtlijn zijn de eenmalige implementatiekosten naar schatting 5 miljoen euro en de jaarlijks terugkerende kosten 3,5 miljoen euro. De eenmalige implementatiekosten om te voldoen aan artikel 20, tweede lid, van de richtlijn bedragen naar schatting 500.000 euro en de jaarlijks terugkerende kosten 64.000 euro.
In Nederland boden banken reeds vóór de inwerkingtreding van de richtlijn betaalrekeningen een overstapservice aan voor zowel consumenten als bedrijven. Deze overstapservice voldoet al grotendeels aan de verplichtingen die de richtlijn betaalrekeningen stelt aan een overstapdienst. De kosten van aanpassing van de bestaande overstapservice aan de richtlijneisen worden voorlopig geschat op 4 miljoen euro aan eenmalige implementatiekosten en 1,5 miljoen euro aan jaarlijks terugkerende kosten.
Bovengenoemde bedragen zijn voorlopige schattingen van de Betaalvereniging Nederland (BVN). BVN hanteert voor deze kosten een bandbreedte van plus of min 25% van genoemde bedragen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in Nederland belast met het toezicht op de naleving en de handhaving van de verplichtingen uit de richtlijn. De implementatie van de richtlijn betaalrekeningen brengt enkele extra taken met zich mee voor de AFM. Zoals reeds in de Memorie van Toelichting bij de Implementatiewet toegang basisbetaalrekening is vermeld zullen de kosten daarvan – op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht – door de financiële sector moet worden gedragen. De hoogte van deze kosten wordt geraamd op in totaal 150.000 euro per jaar.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt iedereen de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht