Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit MCD

Consultatie van de Algemene Maatregel van Bestuur ter implementatie van de Europese richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen 2014/17/EU

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-09-2015
Einddatum consultatie 07-10-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze AMvB strekt, samen met het eerder geconsulteerde voorstel van wet, tot implementatie van Richtlijn 2014/17/EU van 4 februari inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 (Pb EU L60/34).
Het doel van de te implementeren richtlijn is het tot stand brengen van een goed functionerende interne markt voor kredietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen. De richtlijn beoogt eraan bij te dragen dat consumenten die op zoek zijn naar een kredietovereenkomst voor hun woning dit met vertrouwen in de financiële markt kunnen doen. De richtlijn bevat daartoe regels inzake de precontractuele informatieverstrekking, voorwaarden waaronder aanbieders van hypothecair krediet en bemiddelaars in hypothecair krediet mogen verstrekken en terzake mogen adviseren, voorschriften inzake markttoetreding en doorlopend toezicht alsmede regels voor grensoverschrijdende dienstverlening.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders, adviseurs en bemiddelaars in hypothecair krediet.
Klanten die een hypothecair krediet hebben of willen afsluiten.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de implementatie wordt verwezen naar de toelichting van de AMvB en het voorstel van wet.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van de AMvB en de toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht