Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II

Ontwerpbesluit ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening solvabiliteit II.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2014
Einddatum consultatie 20-01-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit dient, tezamen met de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, zoals deze wordt gewijzigd door de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn, ter uitvoering van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening solvabiliteit II. Het wijzigt daartoe het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit raakt in hoofdzaak herverzekeraars, levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars, zowel wanneer zij onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen als wanneer dat niet het geval is.

Verwachte effecten van de regeling

Voor een uitgebreide beschouwing over de richtlijn solvabiliteit II zij verwezen naar de memorie van toelichting bij de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II (Kamerstukken II 2011-2012, 33 273, nr. 3) en voor wat betreft de wijzigingen die de richtlijn Omnibus II aanbrengt in de richtlijn solvabiliteit II, naar de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn. De achtergronden van het ontwerpbesluit worden toegelicht in het algemeen deel van de nota van toelichting.

Doel van de consultatie

Marktpartijen en andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen commentaar te leveren op de voorgestelde implementatie van de richtlijn en de verordening voor zover die op amvb-nivau plaatsvindt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De richtlijn en de verordening zijn bindende Europese regelingen. Aanpassingen zijn daarom alleen mogelijk als de richtlijn of de verordening onjuist of onvolledig wordt geïmplementeerd of als deze ruimte biedt voor een andere wijze van implementatie. Deze beperking geldt niet voor zover het gaat om de voorgestelde regels voor verzekeraars die niet onder de richtlijn vallen.

Meer informatie