Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten

Ontwerpbesluit ter uitvoering van de richtlijn kapitaalvereisten en de verordening kapitaalvereisten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-01-2014
Einddatum consultatie 28-02-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit dient, tezamen met de Implementatiewet (Kamerstukken II 2013/14, 33 849), ter uitvoering van de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) en de verordening kapitaalvereisten (CRR). Het wijzigt daartoe het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit raakt in hoofdzaak banken en beleggingsondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling

Voor een uitgebreide beschouwing over de richtlijn en de verordening zie de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Implementatiewet (Kamerstukken II 2013/14, 33 849, nr. 3, par. 6) en voorts het algemeen deel van de nota van toelichting, par. 3.

Doel van de consultatie

Marktpartijen en andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen commentaar te leveren op de voorgestelde implementatie van de richtlijn en de verordening voor zover die op amvb-nivau plaatsvindt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De richtlijn en de verordening zijn bindende Europese regelingen. Aanpassingen zijn daarom alleen mogelijk als de richtlijn of de verordening onjuist of onvolledig wordt geïmplementeerd of als deze ruimte biedt voor een andere wijze van implementatie.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht