Herziening IBN 2015

Deze beleidsregel strekt tot herziening van het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 naar aanleiding van het vaststellen van het Nationaal Waterplan 2010-2015 en de daarbij behorende Beleidsnota Noordzee.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-05-2011
Einddatum consultatie 05-06-2011
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening Waterkeringen en waterbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze beleidsregel strekt tot herziening van het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN). Het IBN geeft een integraal overzicht van de wijze waarop de Rijksoverheid het beheer van de Noordzee heeft vormgegeven. Het IBN heeft de status van een beleidsregel en geeft een nadere uitwerking van het Nationaal Waterplan en de verschillende wetten en verdragen die op de Noordzee van toepassing zijn. Het IBN wordt herzien omdat het huidige IBN nog is gebaseerd op de Nota Ruimte. Met de vaststelling van het Nationaal Waterplan is er dusdanig veel gewijzigd dat het noodzakelijk is om het huidige IBN te herzien. Met name de wijze waarop het ruimtelijke beheer van de Noordzee is vormgegeven is wezenlijk veranderd. De overheid heeft gebieden aangewezen voor de functies op zee die voor Nederland van nationaal belang zijn. Daarmee neemt de overheid meer regie in de planvorming om zo de beschikbare ruimte op zee zo efficiënt mogelijk te benutten. Daarnaast wordt naar verwachting de komende maanden de Natuurbeschermingswet van kracht binnen de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Deze ontwikkelingen hebben implicaties voor de regulering van het gebruik binnen de EEZ. Het integraal afwegingskader voor de vergunningverlening op de Noordzee is mede hierom aangepast. Een van de kernelementen van het herziene integrale beheerplan is een integraal afwegingskader en de stappen die in samenhang en juiste volgorde doorlopen dienen te worden bij de aanvraag voor een vergunning.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De gebruikers van de Noordzee (overheid, bedrijven en burgers)

Verwachte effecten van de regeling

Aanpassing van werkwijze en sturingsfilosofie van de bevoegde gezagen op de Noordzee. Dit heeft effect voor de aanvraagprocedure en de beoordeling van initiatieven voor vergunningplichtige activiteiten op de Noordzee.

Doel van de consultatie

Dit is de eerste leesbare conceptversie versie van het herziene IBN. Met deze consultatie willen wij u graag informeren over de herziening van het IBN.

Verder ontvangen wij graag uw suggesties ter verbetering van de leesbaarheid en de werkbaarheid voor u als (potentiële) gebruiker van de Noordzee.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het IBN in zijn geheel en het afwegingskader voor de vergunningverlening in het bijzonder.

Het IBN is een verdere uitwerking van de Beleidsnota Noordzee 2010-2015. Het beleidskader zoals vastgelegd in de Beleidsnota Noordzee is voor de herziening van het IBN een gegeven. Reacties op reeds gemaakte beleidskeuzes in de Beleidsnota Noordzee kunnen niet worden meegenomen.