Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Nv’s/bv’s zijn inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Een coöperatie, ook als die als houdstercoöperatie in internationale structuren wordt gebruikt, is niet inhoudingsplichtig. Dit ontwerp bevat maatregelen om dit verschil op te heffen. Ook de inhoudingsvrijstelling wordt uitgebreid richting derde landen waarmee Nederland een volledig belastingverdrag heeft gesloten. Dekkingsmaatregelen, die binnen het domein van het bedrijfsleven liggen, worden in het definitieve wetsvoorstel opgenomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2017
Einddatum consultatie 13-06-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen en misbruik beter te bestrijden, worden houdstercoöperaties inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting voor wat betreft de opbrengsten uit kwalificerende lidmaatschapsrechten. Daarnaast wordt een meer gelijke behandeling voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen nagestreefd. Hierdoor kan in de gevallen van een directe winstuitdeling aan een aandeelhouder in een niet-verdragsland, altijd dividendbelasting worden ingehouden ongeacht of de uitdeling van een houdstercoöperatie, nv, bv of andere kapitaalvennootschap afkomstig is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties in internationale structuren waarbij er sprake is van een aanmerkelijk belang dan wel een kwalificerend lidmaatschapsrecht. Houdstercoöperaties zijn coöperaties die zich voor 70% of meer bezighouden met het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met hem verbonden lichamen of natuurlijke personen. Van een kwalificerend lidmaatschapsrecht is sprake indien het lidmaatschapsrecht betrekking heeft op ten minste 5% van de jaarwinst van een coöperatie dan wel op ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd.

Verwachte effecten van de regeling

In Nederland gevestigde houdstercoöperaties worden in beginsel inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting voor wat betreft de opbrengst uit hoofde van kwalificerende lidmaatschapsrechten. Inhouding van dividendbelasting blijft voortaan mede achterwege indien sprake is van deelnemingsdividenden in ondernemingsstructuren waarbij de aandeelhouder is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op deze ontwerpwetswijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp betrekken.

Meer informatie

  • Beantwoording 7 vragen uit het integraal afwegingskader