Aanwijzen spoorweg Schiedam Centrum – Hoek van Holland Strand als lokale spoorweg

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wijzigt twee aanwijzingsbesluiten, het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen en het Besluit aanwijzing lokale spoorwegen, opdat de spoorweg Schiedam Centrum – Hoek van Holland Strand per 1 april 2017 omgezet wordt van hoofdspoor in lokaal spoor. Dit gebeurt omdat de spoorweg vanaf 1 april 2017 omgebouwd wordt tot metrolijn en de bevoegdheid voor de spoorweg overgaat van het Rijk naar Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2016
Einddatum consultatie 30-09-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Wet lokaal spoor van toepassing te verklaren op spoorweg Schiedam Centrum - Hoek van Holland Strand. De Wet lokaal spoor biedt het meest passende juridische kader voor metrodiensten in combinatie met goederenvervoer. Hiertoe wordt de aanwijzing tot hoofdspoorweg ingetrokken en tegelijkertijd aangewezen als lokale spoorweg. Een ander gevolg van deze omzetting is dat het beheer, inclusief verkeersleiding verschuift van ProRail naar de RET.

De wijzigingen in de beide aanwijzingsbesluiten treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het precieze tijdstip van de overgang van de juridische eigendom staat op dit moment nog niet vast. Daarom is gekozen voor een inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De verwachting is dat de eigendomsoverdracht plaats zal vinden op of rond 1 april 2017.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Het ministerie van IenM (de Staatssecretaris);
- Railinfratrust B.V.;
- Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
- ProRail;
- RET;
- burgers.

Verwachte effecten van de regeling

De spoorweg wordt omgezet van hoofdspoor in lokaal spoor. Het eigendom en de zorg voor aanleg, beheer, gebruik en veiligheid gaan van Railinfratrust B.V. naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te liggen in plaats van bij het Rijk. De capaciteitsverdeling van de spoorweg wordt na de omzetting verzorgt door de RET in plaats van door ProRail. Voor de burger en bedrijven vloeien verder geen gevolgen voort uit de juridische omzetting van de Hoekse Lijn.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de voorgenomen aanwijzingsbesluiten en de nota van toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren op de voorgenomen aanwijzingsbesluiten en de nota van toelichting.
Voor de duidelijkheid, er kan niet gereageerd worden op het gebruik van het spoor, dat is vanaf 1 april 2017 een bevoegdheid van de MRDH.

Uw reactie kunt u indienen tot en met 30 september 2016.

Meer informatie