Herziening Warmtewet

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2016
Einddatum consultatie 17-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van warmte, producenten, leveranciers, onafhankelijke dienstaanbieders, installateurs, meetbedrijven, netbeheerders en andere partijen in de warmtesector.

Verwachte effecten van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de regelgeving meer in lijn met de gewenste energietransitie te brengen en knelpunten in de huidige praktijk weg te nemen. Belangrijkste verwachte effecten zijn:
- Verduidelijking van de werking van de wet voor alle betrokkenen;
- Verduidelijking en verbetering van de tariefbescherming voor afnemers;
- Vemindering van het aantal partijen dat op grond van de warmtewet aangemerkt wordt als leverancier;
- Vermindering van de (administratieve) lasten voor die partijen die niet langer als leverancier aangemerkt worden;
- Vergroten van mogelijkheden voor partijen om experimenten uit te voeren die bij kunnen dragen aan verdere verduurzaming van de warmtevoorziening;
- Verbeteren van de bescherming van afnemers door invoering van tariefregulering voor de aansluiting op een warmtenet, de afsluiting van een warmtenet en het beschikbaar stellen van afleversets;
- Verbetering van de mogelijkheden voor nieuwe producentenom toegang tot warmtenetten te krijgen.

Doel van de consultatie

Het ministerie van Economische Zaken wil alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit wetsvoorstel. De reacties worden betrokken bij de nadere vormgeving van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen worden uitgenodigd om op alle onderdelen inhoudelijk te reageren.

Meer informatie

  • Begeleidende notitie onderliggende regelgeving