Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie herziening mer-richtlijn (Wihm)

De Europese richtlijn voor milieueffectrapportage (mer) is herzien (Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten). De wijzigingen moeten uiterlijk 16 mei 2017 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dit betreft wijzigingen in de Wet milieubeheer, de Crisis- en herstelwet en het Besluit mer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-03-2015
Einddatum consultatie 30-03-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de wijziging van de mer-richtlijn is om:
- De geconstateerde tekortkomingen in de uitvoeringspraktijk van de richtlijn te verhelpen;
- Een actualisering door te voeren die aansluit op ecologische en sociaal-economische veranderingen en uitdagingen;
- De richtlijn in overeenstemming te brengen met de ‘beginselen van slimme regelgeving’ van de EU;
- De uitspraken van het Hof van Justitie van de EU in de regelgeving vast te leggen;
- De mer-beoordelingsprocedure te verduidelijken;
- De kwaliteit en de inhoud van het MER te verbeteren;
- De mer-procedure te stroomlijnen met milieubeoordelingen uit hoofde van andere EU-regelgeving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Decentrale overheden die de rol van bevoegd gezag bij mer-procedures kunnen vervullen;
- Publieke of private initiatiefnemers van mer-plichtige projecten;
- Belanghebbenden bij mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten.

Verwachte effecten van de regeling

- Het bevoegd gezag krijgt er enkele ‘nieuwe’ taken bij in de mer-procedure en de mer-beoordelingsprocedure volgens de Wet milieubeheer. Deze ‘nieuwe’ taken zijn overigens voor het grootste deel al staande praktijk en/of vloeiden al voort uit andere regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht.
- Initiatiefnemers van een mer-beoordelingsplichtig project kunnen voortaan aangeven welke maatregelen zij nemen om nadelige milieueffecten te voorkómen. Mogelijk hoeven hierdoor minder MER-en opgesteld te worden.
- Initiatiefnemers die een milieueffectrapport (MER) op moeten stellen, moeten rekening houden met een aantal veranderde eisen aan het MER. Het gaat hier voor het grootste deel om verschuivingen en andere zwaartepunten binnen de informatie.
- Het bevoegd gezag moet voortaan aangeven of het nodig is dat de initiatiefnemer bepaalde milieueffecten monitort.
- Belanghebbenden moeten in de toekomst langs elektronische weg geïnformeerd worden over mer-procedures.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren en hen de gelegenheid te bieden hun reactie te geven op de in voorbereiding zijnde keuzes in het wetsvoorstel en de verwachte effecten hiervan.
Daarbij wordt erop gewezen dat het ontwerpbesluit deels implementatie betreft van internationale regelgeving en er in zoverre geen nationale beleidsruimte bestaat.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Zowel op het wetsvoorstel als op de Memorie van Toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht