Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

In het wetsvoorstel worden belangrijke stappen gezet op weg naar een nieuw heffingssysteem bij aanslagbelastingen. De Belastingdienst en de belastingplichtige kunnen daarin de aanslag soepel herzien. Daarmee kan de juiste belastingschuld eenvoudiger worden vastgesteld. Daarnaast staat de belastingschuld aanzienlijk eerder vast. De aanslagtermijn wordt bekort en de navorderingsbevoegdheden vervallen of worden in de tijd beperkt. Bij kwade trouw wordt de navorderingstermijn fors verlengd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-09-2012
Einddatum consultatie 18-10-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Belastingplichtigen hebben behoefte aan en recht op een heffingssysteem dat begrijpelijker is, administratieve lasten vermindert en snel rechtszekerheid biedt. Een systeem ook dat de belastingmoraal hoog houdt. Een eenvoudig heffingssysteem, dat aansluit bij de beleving van de belastingplichtige, past bij een eigentijdse manier van communiceren en geen formele beletselen kent, maakt het nakomen van verplichtingen jegens de Belastingdienst makkelijker. Een nieuw heffingsysteem voldoet dus aan de volgende uitgangspunten:

1) Toepasbaar in een digitale omgeving
2) Spiegelbeeldig/evenwichtige verdeling rechten en plichten
3) Kortere termijnen/rechtszekerheid
4) Fraudebestrijding/onderscheid goed- en kwaadwillenden
5) Rechtsbescherming bij geschil met Belastingdienst
6) Wijzigingen eenvoudig doorgeven

Deze uitgangspunten zijn vertaald in het wetsvoorstel. Dit voorstel voorziet in één procedure voor het doorgeven van wijzigingen (herziening). De termijn voor het doorgeven van wijzigingen is veel langer dan nu het geval is, namelijk 18 maanden.
Herziening is bedoeld voor wijzigingen waarover de belastingplichtige en de Belastingdienst het eens zijn. Indien een geschil ontstaat, behoudt de belastingplichtige het recht om bezwaar te maken en het geschil aan de belastingrechter voor te leggen. De rechtsbescherming blijft dus gegarandeerd.
Naast het invoeren van herziening bekort het wetsvoorstel de termijn voor het vaststellen van de aanslag aanzienlijk tot 15 maanden na het indienen van de aangifte. De bevoegdheid van de Belastingdienst om de aanslag te corrigeren via navordering wordt beperkt. Ook wordt de navorderingstermijn bekort tot 2 jaar na afloop van de herzieningstermijn. Daarentegen verlengt het wetsvoorstel de navorderingstermijn bij kwade trouw tot 12 jaar na afloop van de herzieningstermijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- belastingplichtigen
- fiscaal gemachtigden, adviseurs en andere bijstandverleners

Verwachte effecten van de regeling

Doel van het wetsvoostel is om het vaststellen van de belastingschuld eenvoudiger en sneller te laten verlopen.

Doel van de consultatie

Het betrekken van belanghebbenden en het publiek in brede zin bij het wetgevingstraject.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel is een reactie mogelijk.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht