Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en het Burgerlijk Wetboek

Dit wetsvoorstel beoogt ter versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, de kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel bij de uitvoering van de handelsregistertaak te verbeteren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-01-2015
Einddatum consultatie 05-03-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Handel

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel betreft:
- Verplichting voor bestuursorganen om geconstateerde onjuistheden in niet-authentieke gegevens in het handelsregister terug te melden;
- Delegatie van de autorisatie om te mogen zoeken op persoonsnaam;
- Versterking van de rol van de Kamer van Koophandel bij de bestrijding van malafide praktijken in het handelsverkeer: registratie van bestuursverboden, integratie van een centraal aandeelhoudersregister in het handelsregister, aanpassing van de regels bij de ontbinding van lege rechtspersonen;
- Vastlegging wettelijke basis voor de inputfinanciering, waarbij bestuursorganen het raadplegen van het handelsregister financieren door middel van een abonnement;
- Vastlegging wettelijke basis voor vereenvoudiging van regels betreffende de opgave in het handelsregister van het aantal werkzame personen per vestiging;
- Uitgifte van de Legal Entity Identifier door de Kamer van Koophandel;
- Voorbehoud met betrekking tot het databankenrecht voor de Kamer van Koophandel.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle ondernemers en rechtspersonen, in het bijzonder het notariaat, de Kamer van Koophandel en andere houders van basisregistraties, bestuursorganen en het UWV als houder van de Polisadministratie.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel leidt tot een structurele daling van regeldruk:
De mogelijkheid voor bestuursorganen om geconstateerde onjuistheden in niet-authentieke gegevens in het handelsregister terug te melden, bevordert de kwaliteit van het handelsregister en versterkt het economisch verkeer en gegevensverkeer tussen en met bedrijven en overheidsinstanties. Onnodig berichtenverkeer wordt voorkomen.
Het bonafide bedrijfsleven profiteert van de diverse maatregelen om personen met malafide bedoelingen of daden uit het handelsregister te weren of te halen.
De totstandkoming van het centraal aandeelhoudersregister leidt voor het notariaat tot lasten in de vorm van extra aandacht en tijd ten behoeve van het verstrekken van gegevens aan de Kamer van Koophandel en voorlichting aan cliënten. Op termijn realiseert het notariaat voordelen in tijd- en kwaliteit, als het centraal aandeelhoudersregister gebruikt kan worden als aanvullende bron voor aan zijn ambt verbonden uit te voeren recherchewerkzaamheden.
Inputfinanciering levert efficiencyvoordelen op, omdat door de toename van het gebruik van handelsregistergegevens de marginale verstrekkingskosten zullen dalen. De Kamer van Koophandel zal minder facturen versturen.
Gegevens over het aantal werkzame personen per onderneming worden in de toekomst hoofdzakelijk verkregen uit de Polisadministratie, die het UWV naar aanleiding van de loonaangifte bijhoudt. Voor ondernemers vervalt het jaarlijks doorgeven van wijzigingen in het aantal werkzame personen in hun onderneming aan de Kamer van Koophandel. Naar schatting levert dit een structurele daling van administratieve lasten op van 10 miljoen euro per jaar.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Meer informatie

  • Beantwoording 7 vragen uit Integraal afwegingskader