Wijziging van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens in verband met de toepasbaarheid van het nieuwe wegtype binnen de bebouwde kom, de gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

Reactie

Naam Gemeente Gemert-Bakel (Sr. beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer C. Smulders)
Plaats Gemert-Bakel
Datum 24 mei 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de regeling en/of de toelichting?
De Uitvoeringsvoorschriften zijn een prima middel om te bereiken dat de snelheid van het verkeer als ook verkeersbewegingen zelf verminderen op plaatsen waar dat wenselijk is. Het streven kan echter pas worden bereikt als sprake is van een ketenbenadering waarin zowel de wegbeheerder als de weggebruiker samenwerken. De één door niet enkel borden te plaatsen of maatregelen te treffen die de ander hinderen, maar ook te voorzien in aantrekkelijke alternatieven die de ander ervan overtuigen dat het beter is om een andere route te kiezen, het rijgedrag aan te passen óf een andere vervoerswijze te benutten die minder hinder betekent voor de omgeving waarin deze zich beweegt.
Het is de keten van maatregelen die ervoor kan zorgen dat de wens om een leefbaar klimaat kan worden gerealiseerd.
De Uitvoeringsvoorschriften zijn niet meer dan een leidraad voor beide partijen om ervoor te zorgen dat alles integraal samenvalt. Voorwaarde is wél dat, overeenkomstig de lagenbenadering in de Omgevingswet, waarden en voorwaarden tijdig in beeld komen en op passende wijze hun plaats krijgen in de ruimte en vorm die wordt gegeven aan verkeersinfra. Nu richten de Uitvoeringsvoorschriften met name op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven in een stadium waarin veelal weinig (fysieke) ruimte meer is om er concreet wat aan te doen aan het voorgaande als dat in het voortraject van besluitvorming al niet is overwogen. Hoewel 'Uitvoering' synoniem staat voor realisatie, zou het wenselijk zijn als daar al in door daaraan voorafgaande planfasen rekenschap aan zou worden gegeven.