Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Het kabinet wil de wettelijke regels voor het bestuur van pensioenfondsen en de medezeggenschap in de fondsen grondig herzien met het oog op de steeds complexere omgeving waarin fondsen hun werken moeten doen. Het gaat hier niet alleen om de instabiliteit van de financiële markten. Maar ook om de vergrijzing ontgroening en de gevolgen van de financiële crisis voor de verplichtingen (dekkingsraden) van de pensioenfondsen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2011
Einddatum consultatie 22-08-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het kabinet is van mening dat de wettelijke regels voor governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen integraal herzien moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de huidige ontwikkelingen op pensioenterrein. Pensioenfondsen worden geconfronteerd met een steeds complexere omgeving. Het onderhavige voorontwerp voorziet hierin.
Deze algehele herziening leidt tot een aanpassing van het huidige (paritaire) bestuursmodel en de introductie van twee nieuwe modellen: een extern bestuursmodel en een gemengd bestuursmodel. Deze drie modellen beantwoorden aan de heterogeniteit in de pensioensector en aan de eisen die voortvloeien uit de nieuwe ontwikkelingen op het pensioenterrein.
Het paritaire bestuursmodel gaat uit van een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) en mogelijk ook van pensioengerechtigden, waarbij de taken van het verantwoordingsorgaan worden overgebracht naar een deelnemersraad met meer bevoegdheden. In het externe bestuursmodel hebben beroepsbestuurders plaats in het bestuur en nemen de vertegenwoordigers namens werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden plaats in het belanghebbendenorgaan dat advies- en verantwoordingstaken heeft en een goedkeuringsrecht op belangrijke beslissingen. In beide modellen krijgen bedrijfstakpensioenfondsen verplicht een raad van toezicht, ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen een raad van toezicht of een visitatiecommissie die jaarlijks visiteert. In het gemengde model, ook wel one tier board genoemd, zijn de taken verdeeld tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn beroepsbestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders bestaan uit vertegenwoordigers namens de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Ook hier worden de taken van het verantwoordingsorgaan overgebracht naar de deelnemersraad.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Pensioenfondsen, deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers- en werknemersorganisaties en ouderenorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Het voorontwerp bevat belangrijke voorzieningen gericht op:
• Versterking van deskundigheid en versteviging van het intern toezicht;
• Adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers door versterking van de positie van deelnemers en pensioengerechtigden;
• Stroomlijning van taken en organen door onder meer het verantwoordingsorgaan te laten vervallen.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden en belangstellenden te informeren over het voorontwerp van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de gelegenheid te bieden inhoudelijk hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het voorontwerp kan worden gereageerd.

Meer informatie