Wijziging Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Aanpassing van de tarieven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en de vergoedingen in het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering en enkele aanpassingen van andere besluiten ivm technische onvolkomenheden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2016
Einddatum consultatie 15-08-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders worden alle daarin genoemde bedragen verhoogd met 2,65 procent. Tevens wordt de indexeringsformule aangepast en wordt in verband met de bevoegdheden die zijn opgedragen aan de gerechtsdeurwaarder in de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen een ambtshandeling toegevoegd aan artikel 2 van het besluit.
De vergoedingen voor bewindvoerders schuldsanering worden door wijziging van het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering verhoogd met 2,18 procent. Ook hier wordt de indexeringsformule aangepast. De percentuele wijziging van de in dit besluit genoemde bedragen is iets lager dan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, omdat het effect van de voorheen gehanteerde indexeringsformule daar minder lang heeft doorgewerkt.
De gelijksoortige indexeringsregeling in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt niet aangepast. Op deze wijze wordt niet vooruitgelopen op de uitwerking van de kabinetsreactie op het rapport “Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de Commissie “Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de in de bijlage bij het Besluit verklaring derdenbeslag opgenomen aanduidingen van het jaartal beginnend met 19 te schrappen.
In het Besluit op het notarisambt wordt de van overeenkomstige toepassing verklaring van het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten op de tenuitvoerlegging van tuchtrechtelijke boetes geschrapt.

  • Concept regeling

    Wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en enkele andere besluiten

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

schuldenaren
gerechtsdeurwaarders
bewindvoerders Wsnp
tuchtrecht voor notarissen

Verwachte effecten van de regeling

de tarieven voor ambtshandelingen worden verhoogd
dit heeft tot gevolg dat de schuldenaarstarieven hoger worden

Doel van de consultatie

algemene reactie op het voorstel

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

volledig