wettelijke verankering gedragscode franchise

Concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-04-2017
Einddatum consultatie 25-05-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel treft een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst, met als doel om de positie van de franchisenemer – die doorgaans zwakker is dan die van de franchisegever – te versterken en er op die manier voor te zorgen dat zowel voorafgaand aan als na het sluiten van een franchiseovereenkomst de belangen van de franchisegever en die van de (aspirant-) franchisenemer onderling meer in balans worden gebracht. In de eerste plaats beoogt de voorgestelde regeling een versterking van de informatiepositie van de franchisenemer. Het moet niet langer mogelijk zijn dat de franchisenemer zonder dat hij dat goed beseft, instemt met een franchiseovereenkomst waarin bepalingen zijn opgenomen die in de praktijk onredelijk voor hem kunnen uitpakken. Daarnaast leidt de voorgestelde regeling ertoe dat wanneer de franchisenemer wel met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd, het hem gemakkelijker wordt gemaakt om – al dan niet met een beroep op de rechter – de voor hem nadelige consequenties terug te draaien en genoegdoening te krijgen voor de schade die hij inmiddels als gevolg hiervan heeft geleden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Franchisegevers en franchisenemers

Verwachte effecten van de regeling

Verplichte toepassing van een gedragscode draagt bij aan een meer evenwichtige verhouding tussen de belangen van de franchisegever en die van de franchisenemer. Zowel de franchisegever als de franchisenemer behouden daarbij voldoende ruimte om als ondernemer te voorzien in hun inkomsten. Een goede en evenwichtige samenwerking draagt bij aan een sterke en gezonde formule en daarmee ook aan een gezonde Nederlandse economie. De relatie tussen franchisegever en franchisenemer wordt verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een passende overlegstructuur die de franchisegever in staat stelt een effectief collectief overleg te voeren met zijn franchisenemers. Ook transparantie over de onderwerpen waarover de franchisenemers(vertegenwoordiging) al dan niet advies- of instemmingsrechten heeft, draagt bij aan effectieve besluitvorming. Gebruik van de code leidt er voor franchisegevers toe dat eenduidig is wat zij van hun franchisenemers mogen vragen en dat de code ook een gelijk speelveld biedt voor de franchisegevers onderling. Door het principe van toepassen of uitleggen, is er ruimte voor afwijken van de code, mocht dat in de rede liggen als gevolg van een specifiek kenmerk van een bepaalde franchiseformule binnen een bepaalde branche. Verder voorziet de franchisegever de franchisenemer van deugdelijke commerciële, operationele en logistieke ondersteuning. De franchisenemer zelf zal zich als zelfstandig ondernemer ook sterk moeten maken voor een gezonde ontwikkeling van zijn franchiseonderneming en zijn bijdrage moeten leveren aan het onderhouden van de gemeenschappelijke identiteit en reputatie.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie