Aanpak Fiscale Regelingen

Reactie

Naam www.boknet.nl (Henk Hofstra)
Plaats Nederland
Datum 6 april 2023

Vraag1

Wat is uw achtergrond? Reageert u bijvoorbeeld als particulier, als ondernemer, namens een onderneming, namens een organisatie, of iets anders?
BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars / zelfstandige professionele (vooral Beeldende) Kunstenaars.

Vraag2

Zie bijlage 3 voor een overzicht van fiscale regelingen.
Bent u bekend met het bestaan/begrip van fiscale regelingen? En met welke fiscale regelingen heeft u of uw organisatie/onderneming te maken?
Met (bijna) alle fiscale regelingen die voor zelfstandigen (zzp'ers) gelden o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, aftrek speur en ontwikkelingswerk, midelingsregeling, mkb vrijstelling, kleinschaligheidsaftrek en natuurlijk de reguliere hypotheekrente aftrek, eigen woning forfait, schenk- en erfbelasting, schenk- en erfbelasting kunstwerken en delaatste tijd ook met de fiscale regelingen met betrekking tot BTW afdracht in alle Europese landen.

Vraag3

Hoe kijkt u aan tegen het belang van een eenvoudiger belastingstelsel door fiscale regelingen aan te passen? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een voorkeur voor algemene lagere belastingtarieven in plaats van meer specifieke fiscale voordelen voor bepaalde doelgroepen, begrijpelijkheid/uitvoerbaarheid van het belastingstelsel door minder fiscale uitzonderingen, rechtvaardigheid waardoor juist wel specifieke fiscale regelingen nodig kunnen zijn of iets andersvanuit het perspectief van burgers, samenleving of bedrijven.
Specifieke belastingmaatregelen zullen altijd nodig blijven, vooral daar waar de zelfstandige niet anders kan dan zelfstandig zijn; voor die zelfstandigen die zijn opgeleid als zelfstandige zoals een beeldend kunstenaar. Minder regels, lagere belastingtarieven en minder ingewikkelde subsidie regelingen zodat die niet halverwege het traject blijven hangen aan strijkstokken, maar terecht komt bij de makers.

Vraag4

Hoe kijkt u aan tegen het belang om fiscale regelingen aan te passen/beperken om de uitvoering van het belastingstelsel voor de Belastingdienst simpeler te maken?
Is van groot belang. Maak het simpel, eenduidig en uitvoerbaar. Voorbeeld van wanorde en onuitvoerbaarheid is de Europese regeling met betrekking tot de BTW. Meer dan vijftig BTW tarieven zijn er in de EU waar je als kunstenaar rekening mee moet houden. In ieder EU land moet je je melden bij de belastingdienst om de BTW af te dragen of terug te vorderen. De één loket regeling werkt niet en is bij de belastingtelefoon onbekend. Dit kan en moet EU-breed beter worden geregeld: één EU, één BTW systeem, scheelt overal een hoop werk.

Vraag5

Een aanpassing van het belastingstelsel kan mogelijk financiële middelen opleveren voor de schatkist. Hoe vindt u dat deze middelen moeten worden besteed, bijv. aan lagere lasten voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan een subsidieregeling voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan lagere belastingen voor iedereen, of iets anders?
Als eerste lagere lasten. Subsidies zijn in sommige gevallen mooi en prachtig, maar werken niet in alle sectoren even efficiënt. In de culturele sector werkt het regelmatig averechts; er wordt geen kunst gemaakt die gemaakt moet worden, maar er wordt kunst gemaakt die de subsidieverstrekker en de subsidiefondsen welgevallig is. Een vorm die het grote gevaar heeft dat er straks een soort van vrije kunst is en daarnaast een vorm van staatskunst. Lagere lasten, BTW vrijstelling en subsidieverdeling als vrouwe Justitia; met een blinddoek rechtstreeks naar de makers, de kunstenaars. Laat de makers maken wat ze moeten maken zonder al die voorwaarden vooraf.

Vraag6

Fiscale regelingen worden door het ministerie van Financiën beoordeeld op een aantal criteria om tot een ordening of prioritering te komen. Het gaat om:
- doeltreffendheid (de mate waarin het beoogde maatschappelijke effect/doel ook daadwerkelijk wordt behaald);
- doelmatigheid (het realiseren van het beoogde maatschappelijke effect/doel met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen);
- complexiteit regeling in de uitvoering en/of mogelijkheid tot handhaving;
- uitlegbaarheid, foutief gebruik, of belasting van het doenvermogen van belastingplichtigen;
- actualiteit beleidsdoel/onderbouwing voor overheidsingrijpen.

Mist u hierbij elementen/overwegingen waarmee wij rekening zouden moeten houden? Kunt u dit toelichten?
Gelijkwaardigheid ongeacht welke rechtsvorm of ondernemingsvorm.

Vraag7

Kunt u toelichten welke fiscale regeling(en) volgens u tegen het licht zouden moeten worden gehouden?
Zelfstandigenaftrek moet in ere hersteld en zelfs verhoogd worden, zie het als een tegemoetkoming voor het initiatief van ondernemen en laat het gebruiken voor het opbouwen van een buffer. Immers de zelfstandige loopt aanmerkelijk meer risico op werk of geen werk, op klanten of geen klanten. Het gaat niet vanzelf, maar uit menig kleine zelfstandige is een groot concern voortgekomen. Maak die kans niet kleiner, maar wees trots op al die zelfstandigen die hun nek uitsteken.
Daarnaast zoals eerder aangegeven: BTW Europees het zelfde maken.

Vraag8

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u kunnen worden afgeschaft?
Te veel om hier op te noemen, maar vooral de fiscale regelingen die werknemers te zeer bevoordelen ten opzichte van zelfstandigen.

Vraag9

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u absoluut moeten blijven bestaan of zeer beperkt zouden kunnen worden aangepast?
Zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek,startersaftrek, middelingsregeling en het stimuleren van het nemen van initiatief, innovatie, vernieuwing, klimaatmaatregelen en bescherming van natuur met behoud van het 'platte land'.

Vraag10

Voor welk thema vindt u het van het grootste belang dat er fiscale regelingen bestaan? U kunt bijvoorbeeld denken aan woningmarkt, familiebedrijven, innovatie, overige ondernemersregelingen, (internationale) concurrentiepositie, milieu/klimaat (autoregelingen, energiebelasting), inkomensondersteuning (zoals heffingskortingen), omzetbelasting.
Kunst en cultuur, innovatie, klimaat, behoud landschap, natuur, woningen, ondernemersregelingen...... en nogmaals kijk ook over de grenzen. Ons land heeft maar liefst 193 buitenlanden! Begin daar ook binnen de EU mee, harmoniseer als eerste de omzetbelastingen, de BTW, scheelt al zo'n vijftig formulieren en contacten met buitenlandse belastingdiensten.

Vraag11

Wilt u nog iets toelichten waarover geen vraag is gesteld?
Ja, vraag u niet alleen af wat er geregeld moet worden, maar vraag u ook af wat er niet geregeld hoeft te worden. Overbodige regelingen en verplichtingen die meer kapot maken dan oplossen. Vergelijk werknemers en werkgevers nooit met zelfstandigen. En probeer nooit een zogenaamd 'gelijk speelveld' te maken. Ze spelen namelijk een totaal andere sport.