Aanpak Fiscale Regelingen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Arnhem
Datum 18 maart 2023

Vraag1

Wat is uw achtergrond? Reageert u bijvoorbeeld als particulier, als ondernemer, namens een onderneming, namens een organisatie, of iets anders?
Burger met een eenmanszaak (zzp-er)

Vraag2

Zie bijlage 3 voor een overzicht van fiscale regelingen.
Bent u bekend met het bestaan/begrip van fiscale regelingen? En met welke fiscale regelingen heeft u of uw organisatie/onderneming te maken?
Eigen woning regelingen, zelfstandigenaftrek.

Vraag3

Hoe kijkt u aan tegen het belang van een eenvoudiger belastingstelsel door fiscale regelingen aan te passen? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een voorkeur voor algemene lagere belastingtarieven in plaats van meer specifieke fiscale voordelen voor bepaalde doelgroepen, begrijpelijkheid/uitvoerbaarheid van het belastingstelsel door minder fiscale uitzonderingen, rechtvaardigheid waardoor juist wel specifieke fiscale regelingen nodig kunnen zijn of iets andersvanuit het perspectief van burgers, samenleving of bedrijven.
Simpele regelingen met duidelijke systematiek zorgen voor eerlijker en houdbaarheid belastingsysteem.

Vraag4

Hoe kijkt u aan tegen het belang om fiscale regelingen aan te passen/beperken om de uitvoering van het belastingstelsel voor de Belastingdienst simpeler te maken?
Positief

Vraag5

Een aanpassing van het belastingstelsel kan mogelijk financiële middelen opleveren voor de schatkist. Hoe vindt u dat deze middelen moeten worden besteed, bijv. aan lagere lasten voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan een subsidieregeling voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan lagere belastingen voor iedereen, of iets anders?
We moeten juist af van het gemillimeterd per doelgroep, dus naar algemene middelen. Het belastingstelsel zou de zwaarste lasten al op de breedste schouders moeten leggen.

Vraag6

Fiscale regelingen worden door het ministerie van Financiën beoordeeld op een aantal criteria om tot een ordening of prioritering te komen. Het gaat om:
- doeltreffendheid (de mate waarin het beoogde maatschappelijke effect/doel ook daadwerkelijk wordt behaald);
- doelmatigheid (het realiseren van het beoogde maatschappelijke effect/doel met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen);
- complexiteit regeling in de uitvoering en/of mogelijkheid tot handhaving;
- uitlegbaarheid, foutief gebruik, of belasting van het doenvermogen van belastingplichtigen;
- actualiteit beleidsdoel/onderbouwing voor overheidsingrijpen.

Mist u hierbij elementen/overwegingen waarmee wij rekening zouden moeten houden? Kunt u dit toelichten?
Het criterium onmisbaarheid.
We moeten af van een woud aan regelingen. Dus alleen een regeling via de belasting in uiterste nood. Hoe kun je het simpeler regelen / voor elkaar krijgen dan via de belastingdienst.

Vraag7

Kunt u toelichten welke fiscale regeling(en) volgens u tegen het licht zouden moeten worden gehouden?
Alle.
Mijn voorkeur gaat uit naar simpele regels zonder uitzonderingen.
Inkomstenbelasting zonder uitzonderingen met progressief tarief,
Vermogensbelasting idem. ( Vermogensgroei zijn inkomsten)
Erf en schenkbelasting idem. ( Dit zijn inkomsten).
Zorggerelateerde huidige aftrekposten dus verrekenen via de zorgverzekering, niet via de belastingen. Eingenwoning gerelateerde huidige aftrekposten afschaffen. Woning = vermogen.

Vraag8

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u kunnen worden afgeschaft?
Alle. Als er iets moet worden rechtgetrokken deugt er iets niet aan de onderliggende tarieven. Via een algemene heffing ( inkomen bv ) een simpel systeem met progressieve tarieven.
Je kunt voor gezinnen de kindtoeslag evt aanpassen, voor zorg iets via de zorgverzekering regelen.
Uitzonderingen op belasting regels is een teken van een falend systeem.

Vraag9

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u absoluut moeten blijven bestaan of zeer beperkt zouden kunnen worden aangepast?
Inkomstenbelasting, waarbij ook vermogensgroei moet worden gezien als inkomsten, en gelijkwaardig belast. ( En verlies niet gecompenseerd, het geld is risicoloos op de bank te zetten)
Daarnaast zou er een progressieve belasting op vermogen zelf moeten komen.

Vraag10

Voor welk thema vindt u het van het grootste belang dat er fiscale regelingen bestaan? U kunt bijvoorbeeld denken aan woningmarkt, familiebedrijven, innovatie, overige ondernemersregelingen, (internationale) concurrentiepositie, milieu/klimaat (autoregelingen, energiebelasting), inkomensondersteuning (zoals heffingskortingen), omzetbelasting.
Geen. Wel graag dezelfde eisen aan buitenlandse producten ( co2 heffing etc) en ondernemingen. Mogelijk in Europees verband.

Vraag11

Wilt u nog iets toelichten waarover geen vraag is gesteld?
Een eerlijk belastingstelsel is een systeem waarbij ieder zijn fair share betaalt, zonder fiscale kruip en sluipweggetjes bestaan. Het mag niet uitmaken of je een handige belastingadviseur hebt.