Implementatie FATCA verdrag

Dit besluit wijzigt onder meer het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (UB WIB) om uitvoering te geven aan het verdrag tussen Nederland en Amerika waarin afspraken zijn gemaakt over de Amerikaanse wet de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Op grond van de FATCA worden financiële instellingen wereldwijd verplicht te rapporteren over rekeningen die worden gehouden door Amerikaanse belastingplichtigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2014
Einddatum consultatie 26-08-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Bestuursrecht Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit heeft als doel de verplichtingen voor financiële instellingen te implementeren die voortvloeien uit het op 18 december 2013 te
's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22) (het verdrag). Het besluit verplicht Nederlandse financiële instellingen om gegevens te verstrekken over rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen en over financiële instellingen die zich niet aan de FATCA verplichtingen houden. Verder regelt het besluit hoe dergelijke rekeningen respectievelijk financiële instellingen moeten worden geïdentificeerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn de Nederlandse financiële instellingen die zijn aangewezen in het verdrag. Hierbij valt te denken aan banken, verzekeringsmaatschappijen, bewaarinstellingen en beleggingsinstellingen.
Een aantal financiële instellingen is uitgezonderd van rapportageplicht. Voorbeelden zijn: overheidslichamen, waaronder gemeentelijke kredietbanken, De Nederlandsche Bank, internationale organisaties, pensioenfondsen, bepaalde beleggingsentiteiten en non-profit organisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Het besluit regelt onder meer welke Nederlandse financiële instellingen verplicht zijn om gegevens over Amerikaanse rekeninghouders aan de Belastingdienst te verstrekken, welke gegevens zij moeten verstrekken en hoe zij moeten vaststellen of een rekening van een Amerikaanse belastingplichtige is. Het gaat hierbij om verplichtingen die voortvloeien uit de FATCA en waarover Nederland en Amerika in het verdrag hebben afgesproken hoe hieraan uitvoering zal worden gegeven. Door het verdrag met Amerika kan de gegevensuitwisseling via de Nederlandse belastingdienst lopen. Hierdoor is de toename van de administratieve lasten voor de Nederlandse financiële instellingen minder groot dan wanneer zij rechtstreeks aan Amerika zouden moeten rapporteren.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om financiële instellingen te informeren over het besluit en hen de mogelijkheid te bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie