Besluit exploitatie van de luchthaven Schiphol

Dit besluit geeft uitwerking aan de bepalingen van de Wet luchtvaart met betrekking tot de exploitatie van de luchthaven Schiphol voor wat betreft de regulering van de luchthaventarieven. In dit besluit zijn de nadere regels vastgesteld ten behoeve van de totstandkoming van tarieven en voorwaarden van de exploitant voor het gebruik van de luchthaven voor luchtvaartactiviteiten. Het betreft de tarieven die daarvoor door de exploitant in rekening worden gebracht bij de luchtvaartmaatschappijen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-08-2014
Einddatum consultatie 15-09-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel en dit concept besluit hebben als doel om risico’s van misbruik van de economische machtspositie bij de luchtvaartactiviteiten van de luchthaven Schiphol te voorkomen dan wel te verkleinen. De systematiek blijft op fundamentele punten ongewijzigd maar op een aantal punten worden verbeteringen doorgevoerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De exploitant van de luchthaven Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van de luchthaven Schiphol en hun representatieve organisaties en de toezichthouder de Autoriteit Consument en Markt.

Verwachte effecten van de regeling

Een verbetering van onderdelen van het bestaande reguleringssysteem. Het gaat daarbij om een samenhangend pakket aan maatregelen met als hoofdthema’s: een verbetering van het proces inzake consultatie van gebruikers, de invoering van een meerjarige vaststelling van tarieven en voorwaarden, beperking tariefschommelingen, invoering van efficiëntieprikkels op investeringsprojecten, een verplichte financiële bijdrage vanuit niet-luchtvaartactiviteiten, de effecten van de tarieven op de netwerkkwaliteit, de handhaving van de bestaande boekhoudregels en het behalen van een redelijk rendement op eigen vermogen (WACC).

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is om alle belanghebbenden te informeren en hen de mogelijkheid te bieden om inhoudelijk te reageren op het concept-besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het concept-besluit en de bijbehorende nota van toelichting wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie