Experimentenwet gemeenten

Ter bevordering van een innovatieve aanpak van maatschappelijke opgaven heeft het kabinet een experimentenwet aangekondigd op grond waarvan een aantal specifiek aangewezen gemeenten gedurende een vooraf vastgestelde periode in de gelegenheid wordt gesteld om in afwijking van bestaande regelgeving te experimenteren met een alternatieve, innovatieve aanpak.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-05-2016
Einddatum consultatie 07-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel heeft tot doel een structurele wettelijke basis te bieden aan gemeentelijke experimenten die een innovatieve aanpak van maatschappelijke opgaven bevorderen en die nu nog niet mogelijk zijn. In eerste instantie gaat het om twee experimenten die door gemeenten zijn aangedragen in reactie op een oproep van het kabinet om met voorstellen voor een innovatieve aanpak te komen. Tevens wordt voorgesteld een wettelijke procedure in te richten voor het indienen en beoordelen van dergelijke voorstellen, om te bevorderen dat gemeenten ook in de toekomst innovatieve voorstellen doen en op nieuwe ontwikkelingen in kunnen spelen. Achterliggende doelen zijn gemeenten beleidsvrijheid te bieden bij de toepassing van landelijke regelgeving en in algemene zin ruimte te bieden aan innovatie en nieuwe technologische ontwikkelingen in lijn met het kabinetsbeleid inzake toekomstbestendige regelgeving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel is vooral van belang voor gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

De wet maakt concrete experimenten mogelijk en voorziet in de mogelijkheid voor gemeenten om voorstellen voor nieuwe experimenten te doen. Door gemeenten te laten experimenteren met een innovatieve aanpak, kan ervaring worden opgedaan met het effectief reguleren van nieuwe ontwikkelingen waarvan nog niet zeker is hoe die in de praktijk zullen uitwerken. Op lange termijn ontstaat zo de meest passende regelgeving.

Doel van de consultatie

- Gemeenten en belangstellenden informeren over het wetsvoorstel;
- Gemeenten en belangstellenden de gelegenheid bieden een reactie te geven op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie