Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Dit wetsvoorstel bevat twee voorstellen tot wijziging van titel 4.4 Awb:
- Bestuursorganen krijgen de mogelijkheid om de betaling van voorschotten op te schorten als daarvoor goede redenen zijn.
- De positie van derden bij de inning van verbeurde dwangsommen wordt versterkt door de verjaringstermijn van verbeurde dwangsommen op te schorten.
Deze wijzigingen vloeien voort uit de evaluatie van de geldschuldentitel van de Awb.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2016
Einddatum consultatie 01-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De in dit voorstel van wet opgenomen wijzigingen hebben betrekking op twee onderwerpen, te weten het creëren van de mogelijkheid voor bestuursorganen om de betaling van voorschotten op te schorten en het opschorten van de verjaringstermijn van verbeurde dwangsommen, teneinde de positie van derden bij de inning van verbeurde dwangsommen te versterken. De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de evaluatie van de geldschuldentitel van de Awb.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

-Burgers
-Bedrijven
-Bestuursorganen

Verwachte effecten van de regeling

- Bestuursorganen kunnen de uitbetaling van voorschotten opschorten
- De positie van derden bij de inning van verbeurde dwangsommen wordt versterkt

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen reageren.