Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden

Reactie

Naam Actiegroep, 5G, Het Gooi zegt Nee
Plaats Het Gooi
Datum 2 januari 2021

Vraag1

Wat is uw reactie op de voorgestelde wijziging van het Frequentiebesluit?
Wij, stralingsbewuste en verontruste inwoners van Gooi- en Vechtstreek zijn het hier NIET mee eens. Wij willen te allen tijde dat gemeenten de eigen zeggenschap behouden en ruimte hebben/krijgen voor het voeren van eigen beleid. M.a.w. in plaats van gemeenten alle mogelijkheden tot het voeren van een eigen beleid te ontnemen, willen we dat de gemeentelijke zeggenschap vergroot wordt. O.a. door gemeenten toe te staan om lagere blootstellingslimieten te hanteren, een halt te zetten op (de verdere uitrol van) 5G en door witte zones te creëren.

Tijdens het aanbieden van onze petitie "Geen 5G, maar een verlaagde blootstellingslimiet en witte zones in Gooi- en Vechtstreek" (begin december 2020 ) in de diverse Gooise gemeenten, lieten wethouders en raadsleden van iedere gemeente duidelijk doorschemeren met de kwestie "straling en 5G" in de maag te zitten. https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-witte-zones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl

Een veel gehoord geluid daarbij was dat men het -zacht gezegd- merkwaardig vond dat de veiling en uitrol van 5G van start gegaan waren nog voordat het rapport van de Gezondheidsraad verschenen was. Men gaf tevens aan zich tamelijk met de rug tegen de muur te voelen staan omdat de landelijke politiek hen weinig tot geen/hoe langer hoe minder ruimte voor eigen beleid/zeggenschap laat en de vele vragen die er op gemeentelijk niveau omtrent deze thematiek spelen, onbeantwoord laat. Dit terwijl er -zo liet men weten- hoe langer hoe meer bezorgde en verontruste burgers juist bij gemeenten aan de bel trekken.

Lees verder bij vraag 2

Vraag2

Voor het maken van een eerste berekening voor de cumulatieve veldsterkte op een bepaalde plaats kan een frequentiegebruiker de op dit moment beschikbare gegevens in het Nationaal Antenneregister raadplegen (hoofdstuk 4 van het Frequentiebesluit 2013). Het Antenneregister zal de komende jaren worden uitgebreid met aanvullende gegevens, die het frequentiegebruikers makkelijker maken om te bepalen of hun beoogde frequentiegebruik op een bepaalde plaats tot overschrijding van de geldende basisrestricties kan leiden.

Welke technische informatie (over ander frequentiegebruik) hebt u als frequentiegebruiker nodig om bij de ingebruikneming van uw vergunde frequentieruimte op een bepaalde locatie te kunnen borgen dat de cumulatie van het totale frequentiegebruik niet leidt tot een overschrijding van de basisrestricties?
Vervolg:

Dat dit een fenomeen is dat zich niet uitsluitend in Gooi- en Vechtstreek voordoet, blijkt wel uit de vele gemeentelijke reacties op de eerdere consultatie Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (zomer 2019). Daar worden door een flink aantal gemeenten kritische reacties geuit en vele -tot op heden onbeantwoorde- vragen gesteld. https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode

Namens actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee, verzoeken wij u dan ook af te zien van deze wijziging en gemeenten ruimte te laten/geven voor het voeren van eigen beleid opdat zij de verantwoordelijkheid die op hen rust (waaronder het zorgdragen voor een gezonde leefomgeving) ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

Oftewel, zoals een Gooise wethouder het uitdrukte: "“(…) het gaat over de gezondheid van ónze inwoners. En hoewel de Rijksoverheid doet voorkomen (…) dat wij dingen hebben uit te voeren, denken wij daar toch anders over. Het gaat over ónze inwoners, dus we gaan erover. (…) Het gaat hier om iets zéér elementairs, en dat is namelijk een gezonde leefomgeving. En we zijn niet honderdduizenden euro’s aan het investeren omdat het internet een beetje sneller moet, want dáár hebben we het over, om dát te grabbel te gooien.”