Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs.

Wij vragen uw mening over de volgende onderwerpen:
• wel of geen wereldoriëntatie in de eindtoets
• invoering en afnamemoment van een centrale eindtoets voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde
• verplicht leerling- en onderwijsvolgsysteem
• het meten van de toegevoegde waarde/leerwinst en de functie daarbij van een begintoets

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2011
Einddatum consultatie 06-04-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel moet bijdragen aan betere taal- en rekenprestaties en het versterken van opbrengstgericht werken in het primair onderwijs. De kern is dat alle leerlingen in het laatste schooljaar van het primair onderwijs een centrale eindtoets afleggen. Deze toets sluit aan bij de bestaande Cito-eindtoets en wordt onderdeel van een doorlopende toetslijn naar het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit is een vervolg op de realisatie van een doorgaande leerlijn voor taal en rekenen, die met de invoering van referentieniveaus wordt beoogd. Daarnaast krijgen alle scholen de verplichting gebruik te maken van een leerling- en onderwijsvolgsyteem (lovs) dat aan een aantal eisen moet voldoen. Eén van de eisen is dat er tussentijds regelmatig wordt getoetst. De keuze van een lovs is aan de school.

Meer specifieke punten in het wetsvoorstel zijn:
• De eindtoets omvat de Nederlandse taal en rekenen-wiskunde (inclusief studievaardigheden). Vooralsnog is wereldoriëntatie geen onderdeel van de verplichte eindtoets.
• De eindtoets zal op verschillende niveaus worden aangeboden. Dit omdat het kabinet wil dat alle leerlingen, ook leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand, de eindtoets afleggen.
• Invoering voor het reguliere basisonderwijs zal plaatsvinden met ingang van het schooljaar 2012-2013. Voor het speciaal (basis)onderwijs is gekozen voor een latere invoeringsdatum, omdat het gebruik van eindtoetsen nog niet op alle scholen praktijk is.
• Het moment van afname wordt wettelijk vastgelegd en verplaatst naar de periode half april - half mei.
• Alle scholen moeten gebruik maken van gegevens uit het lovs en deze benutten voor een (meer) opbrengstgerichte aanpak.
• In het algemene deel van de toelichting staat dat er een maat wordt ontwikkeld voor de toegevoegde waarde/leerwinst van het onderwijs. Hierbij wordt bekeken wat de functie kan zijn van een te ontwikkelen begintoets. De uitwerking vindt plaats met behulp van pilots.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, bovenschools managers, algemeen directeuren, schoolbesturen. Scholen voor het voortgezet onderwijs (onderbouw), leraren, brugklascoördinatoren, directeuren.
Gemeenten vanwege lokale/regionale afspraken inzake overgang(sprocedures) tussen primair en voortgezet onderwijs.
Ontwikkelaars van (eind)toetsen.

Verwachte effecten van de regeling

Voor scholen in het primair onderwijs:
• jaarlijkse, verplichte afname van een centrale eindtoets taal en rekenen-wiskunde, te beginnen in het regulier basisonderwijs vanaf het voorjaar 2013
• de eindtoets wordt ten opzichte van de huidige Cito-eindtoets op een later moment in groep 8 afgenomen, waardoor de beschikbare onderwijstijd effectiever kan worden benut
• door de latere afname krijgt het advies van de basisschool voor het vervolgonderwijs een groter gewicht
• het resultaat op de eindtoets wordt het tweede, objectieve gegeven voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs
• verplicht gebruik lovs: meer en beter opbrengstgericht werken

Voor scholen in het s(ba)o:
• jaarlijkse verplichte afname van een centrale eindtoets vanaf een nader te bepalen datum
• de leerresultaten van deze scholen worden op termijn op basis van de resultaten van de centrale eindtoets beoordeeld
• net als in het basisonderwijs wordt op basis van deze resultaten een norm vastgesteld voor minimumleerresultaten
• verplicht gebruik lovs: meer en beter opbrengstgericht werken

Voor scholen in het vo:
• scholen zullen zich meer moeten verlaten op het advies van de basisschool, omdat het tweede, objectieve gegeven op een later moment beschikbaar komt
• scholen krijgen eenduidige informatie over de leervorderingen van nieuwe leerlingen

Ouders:
• worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kind mede op basis van het leerlingvolgsysteem
• krijgen eenduidige informatie over de leervorderingen van hun kinderen aan het einde van de basisschool
• kunnen scholen beter onderling vergelijken op basis van de resultaten van de centrale eindtoets

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. De reacties op de inhoud van het conceptwetsvoorstel worden betrokken bij de formulering van het definitieve wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel wordt later dit jaar ingediend bij de Tweede Kamer.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Conceptwetsvoorstel en concept memorie van toelichting.

Meer informatie